Recent Updates Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • militaryburiram 06:08 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: จัหวัดทหารบก บุรีรัมย์, พ.ท.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   

  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ … 


  พ.ท.รังสรรค์   ตันสิทธิแพทย์
  ผบ.นฝ.นศท.จทบ.บ.ร.

  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับ

  คณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร

  ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

  ด้วยความยินดียิ่ง

  ————–

                  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์   เป็นหน่วยขึ้นตรงของ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์   จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก  (เฉพาะ) ที่  ๑๒๓/๓๓  ลง  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๓๓   มีภารกิจในการอำนวยการประสานงาน  และดำเนินการ ฝึก- ศึกษา  นักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่  ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕  ทั้ง ชาย และ หญิง  ตลอดจนกำกับดูแลให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งดำเนินการ ฝึก- ศึกษา หลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ  ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  มาโดยต่อเนื่อง    โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานหน่วยฝึกวิชาทหารในด้านต่าง ๆ  ดังนี้:  ( http://wp.me/P1s4IU-2 )

   
 • militaryburiram 06:07 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านการพัฒนาทรัพยากรในการฝึก 


  ด้านการพัฒนาทรัพยากรในการฝึก

  การฝึกทบทวนครูฝึก

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูฝึกที่จะดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๓   หน่วยจึงได้ทำการฝึกทบทวนครูฝึกของหน่วย ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  โดยจัดกำลังพลภายในหน่วยเข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย

   รูปแบบการฝึก  ทำการฝึกทบทวนท่าเบื้องต้น  บุคคลท่ามือเปล่า  บุคคลท่าอาวุธ  รวมทั้งการฝึกกายบริหาร  การฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครูฝึกสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบได้   เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับครูฝึกเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน  เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร  โดยการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  ซึ่งการฝึกทบทวนครูฝึกนั้น  เพื่อปรับปรุงบุคลิกลักษณะความเป็นครู  เพิ่มพูนความรู้ให้ครูฝึกและครูผู้สอนให้มีการพัฒนาด้านความคิด, ความรู้, เทคนิคการสอนการพูด  การผลิตสื่อการสอนและการสอดแทรกทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

  การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

  เพื่อทำให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ทางทหาร  และเตรียมความพร้อมให้กับตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในการควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาได้ตามแบบธรรมเนียมทหาร   ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน   หน่วยจึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารขึ้น    โดยทำการฝึกในระหว่างวันที่   ๑๑ – ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๓        มีสถานศึกษาวิชาทหารส่ง  ครู / อาจารย์  เข้ารับการฝึก   จำนวน    ๒๐     สถานศึกษา

  มียอดผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน    ๓๔   คน   ซึ่งหน่วยจึงได้จัดทำคู่มือให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   โดยได้รวบรวบวิชาการ และ ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหาร   ไว้ในรูปเล่ม     เพื่อให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  สามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมหลังจากได้รับการฝึกจากหน่วยเรียบร้อยแล้ว

  การฝึกอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน หน่วยได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตร  นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓   ในห้วงวันที่  ๒๕ – ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๓     หน่วยได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ชาย, หญิง  ตั้งแต่การฝึกภาคสนาม  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา      สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓   มียอดเข้ารับการฝึก  จำนวน    ๑๕๙  นาย    รูปแบบการฝึก    เน้นการฝึกเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่ทำหน้าที่เป็น นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ได้มีความสามารถในการควบคุมกำกับดูแล  การสั่งการ  การรับคำสั่ง   เพื่อให้กลับไปฝึกทบทวนให้กับนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาวิชาทหารของตน     รูปแบบการฝึกทำการฝึกโดยแบ่งออกเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหาร

  หลังจากฝึกอบรมจบหลักสูตร  หน่วยจะออกคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ผู้บังคับบัญชา  ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และ นักศึกษาวิชาทหาร  ที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้คัดเลือกและส่งรายชื่อให้กับหน่วย  โดยได้มอบเครื่องหมาย  นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   ให้สถานศึกษาวิชาทหาร นำไปดำเนินกรรมวิธีให้ผู้บริหารสถานศึกษากระทำพิธีประดับเครื่องหมาย     เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละสถานศึกษาต่อไป

  การพัฒนาสื่อการการสอน

  หน่วยได้จัดการฝึกการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ให้กับชุดครูฝึก เพื่อพัฒนาการทำสื่อการเรียนรู้ ประเภท เพาเวอร์พอยด์ และสื่อแผ่นซีดี ประกอบการเรียนการสอนทุกวิชา  หน่วยได้จัดทำสื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน  รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก  สถานศึกษาวิชาทหาร และ  นักศึกษาวิชาทหารที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์    ร่วมในการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  การพัฒนาเครื่องช่วยฝึก

  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓   หน่วยได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศ   โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์   เพื่อใช้ในการสนับสนุนการฝึก และงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่หน่วยเหนือกำหนด       จัดทำเต็นท์ขนาดใหญ่    จำนวน     ๓   หลัง, จัดทำที่รับประทานอาหาร,จัดทำที่แขวนกระเป๋า,จัดสร้างที่จอดรถจักรยานยน, จัดหาถังน้ำดื่มแสตนเลส,จัดหาเครื่องออกกำลังพล  รวมทั้งการจัดทำอาวุธจำลอง  โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   ซึ่งอาวุธจำลองที่หน่วยได้จัดทำขึ้นประกอบด้วย เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ และ ปืนกลเอ็ม  ๖๐

  การปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน

  เนื่องจากหน่วยไม่มีห้องเรียนที่จะใช้ในการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร  หน่วยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างห้องเรียนมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นต้นมาตามลำดับดังนี้

  ๖.๑ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของชุดครูฝึกทำเป็นห้องเรียนหมายเลข ๑ โดยได้จัดหาโต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ประจำห้องเรียนเพิ่มเติม

  ๖.๒ จัดสร้างอาคารปฏิบัติงานชุดครูฝึก    เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของครูฝึก   และเป็นที่ตั้งชองชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

  ๖.๓ จัดสร้างห้องเรียนหมายเลข ๒ บริเวณด้านทิศเหนือโรงเก็บรถ  เพื่อเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ ขนาดจุคนได้ ๔๐๐ คน   ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการบริจาค

  ๖.๔  จัดสร้างห้องเรียนหมายเลข ๓ บริเวณด้านหน้า  นฝ.นศท.จทบ.บ.ร. เพื่อเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ ขนาดจุคนได้    ๔๐๐   คน      ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการบริจาค และงบพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกปี ๕๒

  ๖.๕ ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓     หน่วยได้ปรับปรุงห้องเรียนหมายเลข  ๑  โดยการเปลี่ยนประตูหน้าต่าง   และหน่วยได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดตั้งเป็นศูนย์ไอซีทีชุมชน  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  โดยใช้  ห้องเรียนหมายเลข  ๑   เป็นศูนย์   รวมทั้งได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพัดลมและติดตั้งเครื่องเสียงประจำห้องเรียนหมายเลข ๑ และ ห้องเรียนหมายเลข  ๓   เพื่อให้สามารถใช้ในการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างสมบูรณ์   รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องเรียนและเขตรับผิดชอบของหน่วยให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม  น่าอยู่น่าเรียน

  การปรับปรุงและพัฒนาสนามฝึก

  หน่วยได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสนามฝึก  ให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย, ความสะอาด  ที่พักผ่อนของนักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งหน่วยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามฝึก   สนามทดสอบกำลังใจซึ่งหน่วยได้ปรับปรุงและดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย รวมทั้งได้ก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีขึ้นภายในบริเวณเดียวกันกับสถานีทดสอบกำลังใจพื้นที่ฝึกภาคสนาม   มีความเหมาะสมทั้งภูมิประเทศ, สนามฝึกแต่ละสถานี  และอยู่ใกล้กับหน่วย เนื่องจากมีพื้นที่ฝึกอยู่บริเวณด้านหลังค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

   
 • militaryburiram 06:06 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านการให้ความสำคัญในการฝึก 


  ด้านการให้ความสำคัญในการฝึก

  การเพิ่มยอด  นศท.  ชั้นปีที่ ๔ – ๕  ชาย

  หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกวิชาทหาร ภายในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันปฐมนิเทศน์ ของสถาบัน เพื่อให้ นักศึกษาวิชาทหารได้เห็นความสำคัญในการฝึกวิชาทหาร รวมทั้งเกียรติ และสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕   ในการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่  ๕  นั้น  หน่วยได้อำนวยความสะดวกให้โดยจัดการฝึกแบบ  ๓  แบ่งการฝึกออกเป็น   ๒  ห้วง   ๆ  ละ  ๕  วัน  โดยเข้ารับการฝึกในวันศุกร์  –  วัน  อังคาร

  หน่วยรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ชาย  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน  ๘  นาย  จากยอดเดิม ปีการศึกษา ๒๕๕๒  รับรายงานตัว จำนวน ๓๙  นาย   ยอดปีการศึกษา  ๒๕๕๓   รับรายงานตัว    ๔๗  นาย   โดยมียอดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชาย  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๓๔  ของยอดนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด

  การเพิ่มขีดความสามารถในการฝึก

  หน่วยได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก  กองร้อยจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และกองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  เนื่องจากกำลังพลของหน่วยมีไม่เพียงพอกับยอดนักศึกษาวิชาทหาร  ประกอบกับหน่วยได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕  (โครงการพี่สอนน้อง)   เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูฝึก และเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการออกคำสั่งจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เพื่อรองรับการปฏิบัติตามโครงการ ดังกล่าว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกของหน่วย และเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔และ๕ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่  กับ รุ่นน้องได้อีกทางหนึ่งด้วย

  การจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อย ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

  หน่วยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกย่อย  จำนวน   ๖ ศูนย์ฝึก  ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๒๓ อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑    ซึ่งสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์ฝึกแต่ละศูนย์ฝึกนั้น หน่วยได้ทำการตรวจสอบแล้ว มีสถานศึกษาที่มีพื้นที่เหมาะสม มีอาคารสำหรับใช้เป็นห้องเรียน รวมทั้งสนามฝึกกลางแจ้งและสนามที่สามารถใช้ฝึกทางยุทธวิธีได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  สถานศึกษาที่ตั้งเป็นศูนย์ฝึก ได้ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

  การจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยโดยหน่วยทหารในพื้นที่

  หน่วยไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยโดยหน่วยทหารในพื้นที่ได้  เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบ   มีหน่วยทหารเพียงหน่วยเดียวคือ   กองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    ซึ่งเป็นหน่วยรับการบรรจุ   ได้จัดกำลังออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  และจัดกำลังตามแนวชายแดนกัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร  จังหวัดศรีสะเกษ

  การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการฝึก

  หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกวิชาทหาร ภายในสถานศึกษาวิชาทหารทั้งในระดับมัธยมศึกษา และในระดับอุดมศึกษา   ให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในสถาบันได้เห็นความสำคัญในการฝึกวิชาทหาร รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการฝึกชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ รวมทั้งได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  ในโอกาสต่าง ๆ   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการฝึก,การจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร    ในการฝึกตามศูนย์ฝึกต่าง ๆ  ได้ให้นักศึกษาวิชาทหารเชิญผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมการฝึก,การจัดกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร  และในวันปิดการฝึกทุกศูนย์ฝึก  ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมาร่วมในพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาวิชาทหาร

  ทำการประชาสัมพันธ์ในรายการ “สื่อสัมพันธ์ฉันท์นักศึกษาวิชาทหาร.” ที่หน่วยจัดขึ้นทางสถานีวิทยุ กองทัพภาคที่ ๒  ความถี่ ๑๐๐.๗๕ เม็กกะเฮิร์ต  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗๐๐ – ๑๗๓๐ โดยจัด  นักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณสมบัติ และขีดความสามารถ  ร่วมกับกำลังพลภายในหน่วยหมุนเวียนกันจัดรายการดังกล่าว    และได้เชิญผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ เข้ามาทำข่าวกิจกรรมของหน่วย เพื่อเผยแพร่สู่สธารณชนอยู่เป็นประจำ  หน่วยได้จัดทำทำเว็บไซด์ของหน่วย   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วย  และกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารให้ประชาชนทั่วไป, นักศึกษาวิชาทหาร  ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และให้แนวทางในการปรับปรุงให้กับหน่วยได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  การสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล

  หน่วยเล็งเห็นถึงสภาพปัญหากำลังพลของกองทัพบกในปัจจุบัน ถึงเรื่องปัญหาหนี้สิน จึงได้พยายามให้ความสำคัญกับครูฝึกในเรื่องดังกล่าว ด้วยการจัดการด้านสวัสดิการกำลังพล ให้เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำงาน เช่น การจัดหาเครื่องแต่งกายทั้งเครื่องแบบปกติ และ เครื่องแบบสนามให้ทุกปีการศึกษา  รวมทั้งการมอบกรรมธรรม์ประกันชีวิตทุนประกัน  ๓๐๐,๐๐๐   บาท   มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลที่มีผลการเรียนดี  และ บิดามารดามีรายได้น้อย  เพื่อกระตุ้นให้บุตรเกิดความภาคภูมิใจในการเรียน รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหารในสังกัด  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่มีฐานะยากจน หรือผู้ที่มีความเดือดร้อน

  การให้ความสำคัญกับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

  หน่วยได้ให้ความสำคัญให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งผลักดันให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

  จัดตั้งชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยตั้งอยู่ที่ศูนย์เพิ่มทักษะร่วมใจ แบบพึ่งพาตนเอง   เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วย  กับสถานศึกษาวิชาทหาร  เนื่องจากผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการฝึกเป็นอย่างมาก  เนื่องจากจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดเวลาที่ได้จัดตั้งชมรมฯ  ขึ้น  ได้ให้การสนับสนุนหน่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การมอบทุนการศึกษา , มอบสิ่งอุปกรณ์ประจำห้องเรียน, ช่วยเหลือในการจัดหา และจัดทำสื่อการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้ให้การสนับสนุนหน่วยโดยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดให้กับหน่วยในวันที่  ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๓  เพื่อนำเงินไปจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอกับยอดนักศึกษาวิชาทหารเข้าทำการฝึกศูนย์ฝึกจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

                   หน่วยได้ทำการการคัดเลือกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง และทำการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ในวันที่กระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหารประจำปี   ในวันที่   ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และในวันประชุมแถลงแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓

  การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

  เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติหน่วยได้ดำเนินการให้นักศึกษาวิชาทหารทำกิจกรรมหน้าเสาธง   โดยกำหนดให้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนทั้งก่อนการฝึก,ระหว่างการฝึก   ( ก่อนรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ) และหลังการฝึกประจำวัน     โดยสอดแทรก อุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   รวมทั้งคำขวัญอื่น ๆ     ซึ่งกระทำตลอดห้วงการฝึกทั้งในสถานศึกษาวิชาทหาร  และศูนย์ฝึกย่อย

  จัดนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในหน่วยทหาร  เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่  จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหาร  รวมทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  และจัดฉายภาพยนตร์เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ   ในชั่วโมงวิชาอุดมการณ์ความรักชาติ

  การสร้างความผูกพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหาร 

  จัดตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เพื่อเป็นสื่อกลางการประสานงานระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับหน่วย     โดยได้กำหนดระเบียบ  ข้อบังคับ และคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร   รับสมาชิกจากนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี  สำนักงานตั้งอยู่  ณ  อาคาร ๑๔ ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งชมรมนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหารรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาโดยต่อเนื่อง  เช่น โครงการสานสายใยพี่เพื่อน้อง,  โครงการพี่สอนน้อง  และกิจกรรมอื่น ๆ  เช่นการช่วยเหลือนักศึกษาวิชาทหารหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย เสียชีวิต  การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

  การกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม

  หน่วยได้จัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเป็นประจำทุกปีการศึกษา   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาได้กระทำพิธี   ณ   สนามกองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒   โดยจัดกำลังสวนสนาม จำนวน  ๒๗  กองร้อย   เป็นกองร้อยเดินสวนสนาม  จำนวน  ๑๖  กองร้อย     กองร้อยวิ่งสวนสนาม  จำนวน   ๑๑  กองร้อย   โดยได้รับเกียรติจากผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี

  ในโอกาสนี้ได้ทำการมอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ),ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ซึ่งเข้าร่วมสวนสนามกับนักศึกษาวิชาทหาร   เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และได้มอบทุนการศึกษา “ทุนแสงเทียน” ให้กับ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนในพิธีดังกล่าวด้วย

  การจัดการแข่งขันยุทธกีฬารักษาดินแดน

                  หน่วยได้จัดให้มีการแข่งขันยุทธกีฬาทหาร ในห้วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ   ณ       ศูนย์ฝึกย่อยต่าง  ๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทีมเข้าแข่งขันหากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการกำหนดให้แข่งขันต่อไป  ทำให้เกิดความสนุกสนาน  อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาทหารอีกทางหนึ่งด้วย

   
 • militaryburiram 06:05 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคปกติ 


  ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคปกติ

  การประชุมชี้แจงสถานศึกษาวิชาทหาร

                  หน่วยได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร เพื่อรับทราบนโยบายการฝึก  ตลอดห้วงการฝึกในแต่ละปีการศึกษา      และการประชุมสรุปผลการฝึกภาคปกติ     เพื่อนำข้อบกพร่องไปพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขในการฝึกครั้งต่อไป

  การประชุมแถลงแผนการฝึก ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  ณ  ห้องเรียนหมายเลข ๓ ของหน่วย เพื่อชี้แจงนโยบายการฝึก, แผนการรับสมัคร และแผนการฝึก   ทั้งภาคปกติและการฝึกภาคสนาม  รวมทั้งกิจกรรมต่าง  ๆ

  การจัดการฝึก

  เนื่องจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นหน่วยส่วนภูมิภาค การที่นักศึกษาวิชาทหารจะเดินทางไปกลับระหว่างศูนย์ฝึก กับสถานศึกษา  มีความลำบาก  หน่วยจึงได้ทำการฝึกโดยใช้การฝึกแบบ  ๒  และ  แบบ  ๔  เป็นหลัก  สรุปหน่วยได้จัดการฝึกประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ดังนี้

  ๑. ศูนย์ฝึกในที่ตั้ง ทำการฝึกแบบ ๔ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ – ๓ โดยหมุนเวียนวันทำการฝึกในวันราชการ   และทำการฝึกแบบ ๓    ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่  ๕   ห้วงตั้งแต่  กรกฎาคม –  กันยายน  ๒๕๕๓

  ๒. ศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง จำนวน   ๖  ศูนย์ฝึก   ทำการฝึกแบบ  ๒  และ แบบ ๔   ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๑ – ๓  ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โดยใช้ระเบียบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่  ๑ – ๕  ชาย,หญิง  (หลักสูตรทั่วไป)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙

  การทำหน้าที่ของครูฝึก

  ดำเนินการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับครูฝึกเกี่ยวกับบทบาท และ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน  รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร โดยการจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และการฝึกทบทวนครูฝึก  เพื่อปรับปรุงบุคลิกลักษณะความเป็นครู รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ให้ครูฝึกและครูผู้สอน  ให้มีการพัฒนาด้านความคิด,ความรู้,เทคนิคการสอน การพูด ,การผลิตสื่อการสอนและการสอดแทรกทักษะชีวิต   ได้จัดทำคู่มือสำหรับครูฝึกเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตลอดห้วงการฝึก

  การกระตุ้นให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการเรียน 

  หน่วยได้ฝึกทักษะการสอนให้กับครูฝึก โดยเน้นให้ นศท.มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มนำเสนอ โดยหาสรุป หรืออภิปราย,การจัดบอร์ด,การแสวงข้อตกลงใจ หรือกำหนดการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งการซักถาม,การมอบภารกิจนอกตารางการฝึก  ดำเนินการด้านการบูรณาการทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ได้รับการอบรมจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และจากวิทยาการที่มีความรู้ รวมทั้งการจัดทำ คู่มือสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติ เกี่ยวกับการฝึก การบันทึกความดี ตลอดปีการศึกษา  ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น คำปฏิญาณตนอุดมการณ์ นักศึกษาวิชาทหาร,  คำปลุกใจ  สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ อีกด้วย

   
 • militaryburiram 06:04 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคสนาม 


  ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคสนาม

  การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก

  หน่วยได้แจ้งการปฏิบัติให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร  เพื่อแจ้งให้กับนักศึกษาวิชาทหารได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก                  โดยหน่วยได้เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก    คือจัดชุดครูฝึกเข้าตรวจภูมิประเทศ   เพื่อวางแผนการจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้ในการฝึก  ประชุมชุดครูฝึกเพื่อทบทวนการปฏิบัติและเตรียมการในการดูแลนักศึกษาวิชาทหาร  โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบลเบื้องต้นพร้อมทั้งการป้องกันไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙ ดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการฝึก,พื้นที่รวมพลจัดอย่างเหมาะสมมีความปลอดภัยกับผู้เข้ารับการฝึก สำหรับสนามฝึกและสถานีฝึกจัดให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเดินทางเข้าตรวจการฝึกได้สะดวกและครอบคลุมทุกสถานี

  จัดระบบสาธารณูปโภค ทั้งเรื่องน้ำดื่ม   ไฟฟ้า   น้ำอาบ   โดยได้ขอรับการสนับสนุนถังน้ำจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  จัดทำเป็นถังน้ำดื่ม ที่ล้างมือ   จัดทำที่อาบน้ำสนาม    และจัดทำส้วมสนาม   ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละผลัด   สำหรับโรงประกอบเลี้ยง  หน่วยจะดำเนินการจัดพื้นที่ภายในหน่วยเป็นสถานที่ประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการที่หน่วยได้คัดเลือกไว้

  การจัดการฝึก

  การจัดการฝึกตามระเบียบที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด  แบ่งสถานีและหมุนเวียนเข้ารับการฝึกแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติประจำตลอดห้วงการฝึก   และได้แบ่งผลัดการฝึก และกำหนดสถานีทำการฝึกให้มีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารแต่ละผลัดเหมาะสมกับทรัพยากรที่หน่วยมี  รวมทั้งจัดให้มีการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และหน้าที่กำลังพลสำรอง  โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนำปลด   เป็นวิทยากรในการอบรม  ซึ่งได้สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยการฉายภาพยนต์สาระความรู้โดยพระมหาสมปอง  ให้ได้รับชมในทุก ๆ  ผลัด

  การดำเนินการฝึก

  ในการฝึกภาคสนามนั้น  เป็นการฝึกเพื่อปฏิบัติของหมู่ปืนเล็ก  กรอบหมวดปืนเล็ก  หน่วยได้แบ่งสถานีการฝึกเพื่อหมุนเวียนนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก    โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกแต่ละสถานีโดยมีรูปแบบการฝึกที่เน้นความสมจริงในการปฏิบัติ  รวมทั้งเสริมสร้างลักษณะผู้นำโดยการส่งเสริมการทำงานเป็นชุด  ซึ่งผลการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี  ซึ่งหน่วยได้มีการบันทึกคะแนนการฝึกเป็นรายบุคคล  วันสุดท้ายของแต่ละผลัดจะมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคะแนนสูงสุด  รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหารที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมวดที่มีลักษณะท่าทางทหารดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

  การประกอบเลี้ยงนักศึกษาวิชาทหาร

  นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกภาคสนามทุกคน  จะต้องได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรได้  ในเบื้องต้นที่หน่วยสามารถให้การสนับสนุนได้คือ  การประกอบเลี้ยง  ซึ่งหน่วย และ ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาวิชาทหาร ตามปัจจัยที่หน่วยกำหนดทางด้านราคา,ปริมาณและคุณภาพอาหาร  รวมทั้งคุณภาพการบริการ โดยให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถเสนอเมนูอาหารตามความต้องการได้

  การรักษาความปลอดภัยในการฝึก

  หน่วยได้ยึดถือหลักที่ว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ  นักศึกษาวิชาทหารมีความปลอดภัยจากการฝึก  จึงได้เน้นย้ำครูฝึกในการปฏิบัติต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ก่อนเข้ารับการฝึกในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  หน่วยจึงได้เพิ่มขั้นตอนการคัดกรองไข้หวัด  ๒๐๐๙  โดยให้ผู้ปกครองทำหนังสือคัดกรองมาตั้งแต่บ้าน เมื่อเข้ามารายงานตัววันแรกจะจัดเจ้าหน้าที่ทำการวัดไข้ และลงบันทึกไว้  รวมทั้งได้มีการวัดไข้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารทุกวันทั้งตอนเช้าและตอนเย็น   และได้จัดที่พยาบาล   ๒  ที่คือ  ที่พยาบาลผู้ป่วยปกติ  และที่พยาบาลสำหรับผู้ที่มีไข้สูงเพื่อรอดูอาการเป็นการป้องกันการระบาดของไข้ไปสู่นักศึกษาวิชาทหารคนอื่นต่อไป

  ในการใช้มาตรการป้องกันโรคลมร้อน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  หน่วยได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก   เข้าทำการฝึกอบรมความรู้ให้กับกำลังพลภายในหน่วยให้มีความรู้  สามารถนำไปกำดับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างการฝึกฝึกได้เป็นอย่างดี

  มาตรการในการเคลื่อนย้ายนักศึกษาวิชาทหารเข้าทำการฝึกในสถานีที่ต้องเดินทางไกล ๆ  หน่วยจะจัดยานพาหนะให้การสนับสนุนโดยจัดครูฝึกคอยควบคุมกำกับดูแลตลอดเวลา  สำหรับการใช้และเก็บ  สป.๕  ในการฝึกนั้น  หน่วยจะให้ความสำคัญอย่างยิ่ง   โดยจะทำการเบิก  สป.๕  มาทำการฝึกในแต่ละผลัด  สำหรับส่วนที่เหลือจะฝากเก็บไว้ในคลัง  สป. ๕  ของจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

   
 • militaryburiram 06:03 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านประสิทธิภาพงานรับสมัครและรับรายงานตัว 


  ด้านประสิทธิภาพงานรับสมัครและรับรายงานตัว

  การจัดสรรยอด  นศท.

  ลำดับความเร่งด่วนการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่  ๒ – ๕   ในการรับรายงานตัว   หน่วยจะกำหนดความเร่งด่วนให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ – ๕  เป็นลำดับแรก  โดยจะแจ้งให้กับ  นักศึกษาวิชาทหารได้รับทราบห้วงการรับรายงานตัวผ่านผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในวันแถลงแผนการฝึก   เพื่อแจ้งให้นักศึกษาวิชาทหาร   ได้รับทราบในการเตรียมตัว และเอกสารประกอบการรายงานตัวให้ทันตามกำหนดเวลา

  หน่วยได้จัดกำลังพลออกรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  เพื่อจัดสรรให้กับสถานศึกษา  สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓  หน่วยได้ควบคุมยอดนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๑  ตามยอดที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดสรรให้โดยเคร่งครัด   ปัจจุบันหน่วยมียอดนักศึกษาวิชาทหาร  ชาย : หญิง   ชั้นปีที่   ๑  ในอัตราส่วน ๗ : ๑

  การตรวจหลักฐานรับสมัคร / รายงานตัว

  ในการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๒ – ๕  หน่วยกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้นยกเว้นนักศึกษาวิชาทหารบางนายที่ต้องออกฝึกงาน  จะให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้นำหลักฐานการรายงานตัวมาแทนได้  

  การตรวจร่างกายผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๑

  หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการวัดขนาดร่างกาย, ความสูง  และ น้ำหนักของผู้สมัครทุกคนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด  รวมทั้งการวัดดัชนีมวลกายด้วย

  ขอรับการสนับสนุนแพทย์จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มาทำการตรวจร่างกายผู้สมัครในวันดำเนินกรรมวิธีทุกคน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  การทดสอบร่างกายผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๑

  เพื่อให้การทดสอบร่างกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หน่วยได้จัดทำบอร์ดแสดงเกณฑ์การทดสอบร่างกาย   รวมทั้งแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องให้ผู้สมัครได้ดู  และ ดำเนินการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างจริงจัง  จัดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชายและหญิง ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ และขอรับการสนับสนุนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชายและหญิง ของสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์การรับสมัครฯ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกรรมวิธีและทดสอบร่างกายด้วย โดยเฉพาะผู้สมัครหญิง จะใช้นักศึกษาวิชาทหารหญิง เป็นผู้ช่วยเหลือ

  การอำนวยความสะดวกและให้บริการ

  กำหนดศูนย์รับสมัครและรับรายงานตัวครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย  โดยเลือกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในย่านกลางของสถานศึกษาที่อยู่ไกลจากที่ตั้งหน่วย เพื่อความสะดวกในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัคร    จัดระบบการรับสมัครและรับรายงานตัวรวมทั้งการประกาศผลการรับสมัคร,การบันทึกภาพทำบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และการดำเนินการด้านเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ดำเนินการ  การประกาศผลสอบหน่วยได้ประกาศให้แล้วเสร็จในวันทำการรับสมัคร ทั้งตัวจริงที่ประกาศในรอบแรก และตัวสำรองที่จะประกาศในรอบต่อไป  สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ สถานศึกษาที่มีผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารจัดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดูแลการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดทุกสถานศึกษา

   
 • militaryburiram 06:03 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านประสิทธิภาพงานทะเบียนพล 


  ด้านประสิทธิภาพงานทะเบียนพล

  การจัดเก็บ/รายงานข้อมูลทะเบียนพล

  ในการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร  และรับรายงานตัว  หน่วยได้ใช้โปรแกรมที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด    โดยเป็นการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล  การบันทึกข้อมูลได้ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างครบถ้วน  และได้ปรับปรุงข้อมูลที่จัดเก็บให้ทันสมัย พร้อมกับรายงานให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบตามห้วงเวลาที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

   
 • militaryburiram 06:02 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านการเสริมสร้างลักษณะผู้นำ 


  ด้านการเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

  การจัดระบบการปกครอง

  จัดระบบการปกครองบังคับบัญชา ให้กับทุกสถานศึกษาวิชาทหาร โดยดำเนินการออกแต่งตั้ง นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา    ตั้งแต่ระดับ   หัวหน้าหมู่, หัวหน้าหมวด ,หัวหน้ากองร้อย,  หัวหน้ากองพัน   รวม ๕ กรมนักศึกษาวิชาทหาร  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มียอดนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา  จำนวน   ๔๙๐   นาย

  การให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการฝึกและปกครอง 

  เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาวิชาทหารกระทำผิดวินัยทหาร  จึงได้จัดชุดตรวจวินัยขึ้น  โดยทำการตรวจวินัยนักศึกษาวิชาทหารทั้งที่อยู่ในระหว่างการฝึกในศูนย์ฝึก   และนอกพื้นที่ฝึก หากมีการตรวจพบผู้ที่ที่กระทำผิดวินัย  จะบันทึกรายชื่อเพื่อส่งให้กับหน่วยในการตัดคะแนนความประพฤติ และว่ากล่าวตักเตือนให้อยู่ในระเบียบวินัยต่อไป

  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการปกครอง และมีส่วนร่วมในการฝึก   จึงได้จัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง”  ขึ้น  โดยให้ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร   จัดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชายและหญิง เข้าร่วมการฝึกตามความสมัครใจและตามขีดความสามารถของแต่ละคน

  การดำเนินกิจกรรมในโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

  หน่วยได้เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร  โดยได้ดำเนินการฝึกทบทวนให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาขึ้น  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกไปช่วยเหลือสถานศึกษาของตนในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ  นอกเหนือจากการฝึกตามหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหาร  เช่น   เป็นผู้ช่วยครูฝึกลูกเสือเนตรนารี, เป็นนักเรียนปกครองของสถานศึกษาวิชาทหาร, การเป็นแกนนำของนักเรียนภายในสถานศึกษาเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

   
 • militaryburiram 06:01 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย 


  ด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย

  การปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย

  ได้อบรมและชี้แจงรวมทั้งรณรงค์ให้นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว  การจัดทำคำขวัญ แผ่นภาพรณรงค์ภายในหน่วยฝึก  การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วย  ให้มีความสะอาดเรียบร้อยแลดูสวยงาม   มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีบรรยากาศที่น่าฝึกอบรม รวมทั้งกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยฝึก ฯ  ทุกนายจะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร   เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

  การควบคุมกำกับดูแลระเบียบวินัยนักศึกษาวิชาทหาร

  จัดชุดตรวจวินัยทั้งในศูนย์ฝึกในที่ตั้ง และศูนย์นอกที่ตั้ง   ทำหน้าที่ตรวจวินัย หน้าหน่วยฝึก, ภายนอกหน่วย  และหน้าศูนย์ฝึก, ในเวลาเข้ารวมพล และในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาวิชาทหารเสียวินัย    นักศึกษาวิชาทหารนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนส่วนอื่น  จึงถือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย  ทรงผม  โดยหน่วยจัดครูฝึกตรวจการแต่งกาย  ทรงผม ในที่รวมพลเป็นประจำทุกวันก่อนทำการฝึก  รวมทั้งการฝึกทบทวนวินัยในทุกโอกาสที่สามารถปฏิบัติได้   เช่น  การฝึกท่าแสดงการเคารพ  เป็นต้น

   
 • militaryburiram 06:00 on 08/05/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ  

  ด้านการปลูกจิตสำนึกที่ดี 


  ด้านการปลูกจิตสำนึกที่ดี

  การทำพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร

  จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   ซึ่งได้รับเกียรติจากบังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี และได้ทำการมอบรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒  จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   ให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือก  จำนวน   ๓  สถานศึกษา  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร, และ มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่จัดทำพานไหว้ครูได้สวยงามและถูกต้อง  

  โครงการนักศึกษาวิชาทหารเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  หน่วยได้ดำเนินการจัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  รัชกาลปัจจุบัน  ที่ได้ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกร  ทรงเป็นผู้นำในการป้องกันการรุกรานจากอริราชศรัตรูรูปแบบต่าง ๆ  หรือในด้านการพัฒนาประเทศ  ทำให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และส่งผลให้ประเทศไทยดำรงอยู่จนถึงวันนี้นการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว  หน่วยได้ดำเนินการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ  เพื่อจัดแสดงให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และ ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชม  เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่  นศท.  และประชาชนทั่วไป   โดยเนื้อหาของนิทรรศการประกอบด้วย  การเทิดทูนและจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย,การปลูกจิตสำนึความเป็นชนชาติไทย,การปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ,หน้าที่ของคนไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  จัดแสดงดนตรีโดยหน่วยได้ขอรับการสนับสนุนจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  จังหวัดลพบุรี   มาแสดงดนตรีให้นักศึกษาวิชาทหาร  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไปได้รับชม   เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบัน

  การป้องกันนักศึกษาวิชาทหารให้ห่างไกลยาเสพติด

        หน่วยได้จัดป้ายประชาสัมพันธ์และจัดกำลังพลทำการรณรงค์ให้นักศึกษาวิชาทหารทราบถึงปัญหา และโทษภัยของยาเสพติด  และได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความรู้ด้านยาเสพติดมาให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ  ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้รออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจของตัวนักศึกษาวิชาทหารเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

  การดำเนินการโครงการ นศท. ซาบซึ้งพระคุณ แม่

  หน่วยได้จัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารซาบซึ้งพระคุณแม่  โดยได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารนำแม่เข้ามาจัดพิธีตามศูนย์ฝึกต่าง ๆ  ซึ่งหน่วยได้จัดทำทุกศูนย์ฝึก  และได้ให้นักศึกษาวิชาทหารเขียนเรียงความเรื่องพระคุณแม่และได้ดำเนินการคัดเลือกเรียงความเพื่อส่งให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  จำนวน   ๓   ลำดับที่เขียนได้ดี    เพื่อให้การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  หน่วยได้แจกจ่ายสมุดคู่มือประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร  และกำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารบันทึกความดีในการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่ในแต่ละสัปดาห์  ในโอกาสวันสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา มหาราช รวมทั้งการทำความดีอื่น ๆ ลงในสมุดบันทึกประจำตัวด้วย ดำเนินการอบรมศีลธรรมให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยนิมนต์พระสงฆ์วัดใกล้กับศูนย์ฝึกเป็นวิทยาการอบรม

  การส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  ได้ฝึกอบรมชี้แจงให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักการเสียสละ และอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม หน่วยจึงได้เปิดอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ขึ้น  โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านงานจราจร และกฎจราจรต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสถานศึกษาของตนและส่วนรวม

  การบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร

  โครงการนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจสานสายใยพี่เพื่อน้อง  : เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหาร  มีคุณธรรม  จริยธรรม   เป็นตัวอย่างที่ดีรวมทั้งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ   ให้เป็นคนมีความเมตตาเผื่อแผ่   จึงได้จัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารสานสายใยพี่เพื่อน้องขึ้น   ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ดำเนินการในห้วงวันที่     ๒๕ – ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒     ณ  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา   ตำบลโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์   สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓   กำหนดจัดทำโครงการสานสายใยพี่เพื่อน้อง  ณ  โรงเรียนบ้านตรุง   ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์   ห้วงการจัดทำโครงการประมาณต้นเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓

  จัดนักศึกษาวิชาทหารร่วมปลูกต้นไม้   ร่วมกับจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  ในพื้นที่สวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติ  ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก    จัดนักศึกษาวิชาทหารบริจาคโลหิตเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ  ตามศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง  รวมทั้งตามสถานศึกษาวิชาทหารที่จัดบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก
%d bloggers like this: