พลตรีวิชัย แชจอหอ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ caption id= attachment 57 align=…


พลตรีวิชัย แชจอหอ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

พลตรีวิชัย แชจอหอ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

โฆษณา