16-18 กพ. 54 การสร้างสื่อการเรียนรู้ (E-Book, E-Learning) ณ ศูนย์ฯICT หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์


16-18 กพ. 54 การสร้างสื่อการเรียนรู้ (E-Book, E-Learning) ณ ศูนย์ฯICT หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

พันโทรังสรรค์ ตันสิทธิแหทย์

โฆษณา