การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักศึกษาวิชาทหาร


การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยได้ดำเนินการปรับปรุง และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม  ให้เพียงพอกับยอดนักศึกษาวิชาทหาร  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร  ซึ่งได้ดำเนินการแยกห้องน้ำชาย – หญิง  แยกเป็นสัดส่วน, จัดสร้างที่พักผ่อนของนักศึกษาวิชาทหาร, จัดสร้างที่จอดยานพาหนะของนักศึกษาวิชาทหาร,จัดห้องพยาบาล, จัดสร้างที่ปัสสาวะ, ที่ล้างมือ   รวมทั้งจัดทำที่แขวนกระเป๋านักศึกษาวิชาทหาร  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึก

โฆษณา