การจัดหาและวางแผนการใช้งบประมาณ


การจัดหาและวางแผนการใช้งบประมาณ

หน่วยได้ดำเนินการจัดหางบบริจาคจากเอกชนและส่วนราชการ รวมทั้งกำลังพลของหน่วย ด้วยการนำเสนอและประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ที่จะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึก และการดำเนินกิจกรรม โดยผลที่ได้รับก็จะกลับไปสู่นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นลูกหลาน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนจำนวนมาก เช่น งบปรับปรุงห้องเรียนหมายเลข ๑ , งบก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของชุดครูฝึก , งบการก่อสร้างห้องเรียนหมายเลข ๒ ,งบการก่อสร้างห้องเรียนหมายเลข  ๓ และการจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วม  เป็นต้น

โฆษณา