การบริการอาหารและน้ำดื่ม


ด้านการให้บริการ

การบริการอาหารและน้ำดื่ม

การฝึกศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง เพื่อให้เกิดมาตรฐานการบริการด้านอาหาร  หน่วยได้ประสานสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์ฝึก ให้จัดหาผู้ประกอบการโดยชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นผู้คัดเลือก  ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะทำสัญญากับชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อประกอบอาหารเพียงเจ้าเดียวทุกศูนย์ฝึกทั้งการฝึกภาคปกติ และการฝึกภาคสนาม   ทั้งนี้เพื่อให้ได้ราคาที่ไม่แพง, มีคุณภาพทั้งปริมาณ, รสชาด และสะอาดถูกสุขลักษณะ

โฆษณา