การให้การช่วยเหลือนักศึกษาวิชาทหาร


การให้การช่วยเหลือนักศึกษาวิชาทหาร

จัดสวัสดิการช่วยเหลือกรณี นักศึกษาวิชาทหารเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ ๓,๐๐๐ บาท,บิดา/มารดาของ นักศึกษาวิชาทหาร เสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ ๒,๐๐๐ บาท

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หน่วยร่วมกับ ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ส่งข้อมูลมาให้หน่วยดำเนินการคัดเลือก  โดยได้มอบทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่องในพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร   และในปีการศึกษานี้หน่วยได้จัดตั้งกองทุนนักศึกษาวิชาทหารขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับความเดือดร้อนเขียนรายงานขอรับทุนเพื่อพิจารณา และมอบเงินช่วยเหลือตามสมควรในแต่ละกรณี   ซึ่งได้มอบให้ทั้งศูนย์ฝึกในที่ตั้งและศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง   โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร   จำนวน……… ทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…………………………………..บาท

โฆษณา