ด้านการบริหารงบประมาณ


ด้านการบริหารงบประมาณ

การใช้เงินรายรับสถานศึกษาพัฒนาการฝึก

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓   หน่วยได้ใช้งบรายรับสถานศึกษาวิชาทหารเพื่อใช้ในการพัฒนาการฝึกในการจัดหาและจัดสร้างเครื่องช่วยฝึก  โดยใช้งบในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการฝึก  (๑๘๖  บาท /  คน  )  มียอดเงินทั้งสิ้น  ๖๕๑,๔๘๐   บาท   ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการบริหารงบประมาณได้ตามห้วงเวลาและมีความเหมาะสม  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

ลำดับ

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการฝึก  นศท.

จำนวนเงิน

ห้วงการปฏิบัติ

๑.

ติดตั้งหน้าต่างและประตูห้องเรียนหมายเลข ๑

๕๕,๐๐๐

ก.ค.๕๓

๒.

จัดหาและปรับปรุงระบบ  IT

๑๕๐,๐๐๐

ก.ค.๕๓

๓.

จัดทำเต็นท์ขนาดใหญ่   ๓  หลัง

๖๕,๔๙๕

ส.ค.๕๓

๔.

จัดทำที่รับประทานอาหาร

๑๘,๐๔๕

ก.ค.๕๓

๕.

จัดจ้างซ่อมเครื่องสนาม

๑๐,๗๖๐

ส.ค.๕๓

๖.

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพัดลม

๔๐,๐๐๐

ก.ค.๕๓

๗.

จัดสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์

๕๒,๙๒๔

ก.ค.๕๓

๘.

ปรับปรุงห้องน้ำ

๓๕,๒๑๕

ก.ค.๕๓

๙.

จัดสร้างอาคารที่พักผ่อน และห้องพยาบาล

๘๑,๔๓๕

ส.ค.๕๓

๑๐.

จัดสร้างที่ปัสสาวะ

๑๘,๔๘๐

ส.ค.๕๓

๑๑.

จัดทำที่แขวนกระเป๋า

๑๘,๐๐๐

ส.ค.๕๓

๑๒.

จัดทำที่ล้างหน้าและปรับปรุงห้องสุขาศูนย์เพิ่มทักษะ ฯ

๖,๒๐๔

ส.ค.๕๓

๑๓.

จัดหาเครื่องออกกำลังกาย

๕๐,๐๐๐

ก.ย.๕๓

๑๔.

จัดหาถังน้ำดื่มสแตนเลส   ๑๐  ใบ

๓๐,๐๐๐

ส.ค.๕๓

๑๕.

จัดหาเครื่องปรับอากาศห้องเตรียมการ ฯ

๒๐,๐๐๐

ส.ค.๕๓

รวมงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

๖๕๑,๕๕๘

โฆษณา