ด้านการปลูกจิตสำนึกที่ดี


ด้านการปลูกจิตสำนึกที่ดี

การทำพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร

จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   ซึ่งได้รับเกียรติจากบังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี และได้ทำการมอบรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒  จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   ให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือก  จำนวน   ๓  สถานศึกษา  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร, และ มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่จัดทำพานไหว้ครูได้สวยงามและถูกต้อง  

โครงการนักศึกษาวิชาทหารเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยได้ดำเนินการจัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  รัชกาลปัจจุบัน  ที่ได้ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกร  ทรงเป็นผู้นำในการป้องกันการรุกรานจากอริราชศรัตรูรูปแบบต่าง ๆ  หรือในด้านการพัฒนาประเทศ  ทำให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และส่งผลให้ประเทศไทยดำรงอยู่จนถึงวันนี้นการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว  หน่วยได้ดำเนินการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ  เพื่อจัดแสดงให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และ ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชม  เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่  นศท.  และประชาชนทั่วไป   โดยเนื้อหาของนิทรรศการประกอบด้วย  การเทิดทูนและจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย,การปลูกจิตสำนึความเป็นชนชาติไทย,การปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ,หน้าที่ของคนไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  จัดแสดงดนตรีโดยหน่วยได้ขอรับการสนับสนุนจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  จังหวัดลพบุรี   มาแสดงดนตรีให้นักศึกษาวิชาทหาร  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไปได้รับชม   เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบัน

การป้องกันนักศึกษาวิชาทหารให้ห่างไกลยาเสพติด

      หน่วยได้จัดป้ายประชาสัมพันธ์และจัดกำลังพลทำการรณรงค์ให้นักศึกษาวิชาทหารทราบถึงปัญหา และโทษภัยของยาเสพติด  และได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความรู้ด้านยาเสพติดมาให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ  ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้รออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจของตัวนักศึกษาวิชาทหารเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

การดำเนินการโครงการ นศท. ซาบซึ้งพระคุณ แม่

หน่วยได้จัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารซาบซึ้งพระคุณแม่  โดยได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารนำแม่เข้ามาจัดพิธีตามศูนย์ฝึกต่าง ๆ  ซึ่งหน่วยได้จัดทำทุกศูนย์ฝึก  และได้ให้นักศึกษาวิชาทหารเขียนเรียงความเรื่องพระคุณแม่และได้ดำเนินการคัดเลือกเรียงความเพื่อส่งให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  จำนวน   ๓   ลำดับที่เขียนได้ดี    เพื่อให้การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  หน่วยได้แจกจ่ายสมุดคู่มือประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร  และกำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารบันทึกความดีในการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่ในแต่ละสัปดาห์  ในโอกาสวันสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา มหาราช รวมทั้งการทำความดีอื่น ๆ ลงในสมุดบันทึกประจำตัวด้วย ดำเนินการอบรมศีลธรรมให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยนิมนต์พระสงฆ์วัดใกล้กับศูนย์ฝึกเป็นวิทยาการอบรม

การส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ได้ฝึกอบรมชี้แจงให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักการเสียสละ และอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม หน่วยจึงได้เปิดอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ขึ้น  โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านงานจราจร และกฎจราจรต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสถานศึกษาของตนและส่วนรวม

การบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร

โครงการนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจสานสายใยพี่เพื่อน้อง  : เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหาร  มีคุณธรรม  จริยธรรม   เป็นตัวอย่างที่ดีรวมทั้งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ   ให้เป็นคนมีความเมตตาเผื่อแผ่   จึงได้จัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารสานสายใยพี่เพื่อน้องขึ้น   ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ดำเนินการในห้วงวันที่     ๒๕ – ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒     ณ  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา   ตำบลโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์   สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓   กำหนดจัดทำโครงการสานสายใยพี่เพื่อน้อง  ณ  โรงเรียนบ้านตรุง   ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์   ห้วงการจัดทำโครงการประมาณต้นเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓

จัดนักศึกษาวิชาทหารร่วมปลูกต้นไม้   ร่วมกับจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  ในพื้นที่สวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติ  ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก    จัดนักศึกษาวิชาทหารบริจาคโลหิตเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ  ตามศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง  รวมทั้งตามสถานศึกษาวิชาทหารที่จัดบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป

โฆษณา