ด้านการพัฒนาทรัพยากรในการฝึก


ด้านการพัฒนาทรัพยากรในการฝึก

การฝึกทบทวนครูฝึก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูฝึกที่จะดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๓   หน่วยจึงได้ทำการฝึกทบทวนครูฝึกของหน่วย ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  โดยจัดกำลังพลภายในหน่วยเข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย

 รูปแบบการฝึก  ทำการฝึกทบทวนท่าเบื้องต้น  บุคคลท่ามือเปล่า  บุคคลท่าอาวุธ  รวมทั้งการฝึกกายบริหาร  การฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครูฝึกสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบได้   เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับครูฝึกเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน  เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร  โดยการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  ซึ่งการฝึกทบทวนครูฝึกนั้น  เพื่อปรับปรุงบุคลิกลักษณะความเป็นครู  เพิ่มพูนความรู้ให้ครูฝึกและครูผู้สอนให้มีการพัฒนาด้านความคิด, ความรู้, เทคนิคการสอนการพูด  การผลิตสื่อการสอนและการสอดแทรกทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

เพื่อทำให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ทางทหาร  และเตรียมความพร้อมให้กับตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในการควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาได้ตามแบบธรรมเนียมทหาร   ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน   หน่วยจึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารขึ้น    โดยทำการฝึกในระหว่างวันที่   ๑๑ – ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๓        มีสถานศึกษาวิชาทหารส่ง  ครู / อาจารย์  เข้ารับการฝึก   จำนวน    ๒๐     สถานศึกษา

มียอดผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน    ๓๔   คน   ซึ่งหน่วยจึงได้จัดทำคู่มือให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   โดยได้รวบรวบวิชาการ และ ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหาร   ไว้ในรูปเล่ม     เพื่อให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  สามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมหลังจากได้รับการฝึกจากหน่วยเรียบร้อยแล้ว

การฝึกอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน หน่วยได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตร  นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓   ในห้วงวันที่  ๒๕ – ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๓     หน่วยได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ชาย, หญิง  ตั้งแต่การฝึกภาคสนาม  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา      สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓   มียอดเข้ารับการฝึก  จำนวน    ๑๕๙  นาย    รูปแบบการฝึก    เน้นการฝึกเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่ทำหน้าที่เป็น นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ได้มีความสามารถในการควบคุมกำกับดูแล  การสั่งการ  การรับคำสั่ง   เพื่อให้กลับไปฝึกทบทวนให้กับนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาวิชาทหารของตน     รูปแบบการฝึกทำการฝึกโดยแบ่งออกเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหาร

หลังจากฝึกอบรมจบหลักสูตร  หน่วยจะออกคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ผู้บังคับบัญชา  ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และ นักศึกษาวิชาทหาร  ที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้คัดเลือกและส่งรายชื่อให้กับหน่วย  โดยได้มอบเครื่องหมาย  นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   ให้สถานศึกษาวิชาทหาร นำไปดำเนินกรรมวิธีให้ผู้บริหารสถานศึกษากระทำพิธีประดับเครื่องหมาย     เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละสถานศึกษาต่อไป

การพัฒนาสื่อการการสอน

หน่วยได้จัดการฝึกการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ให้กับชุดครูฝึก เพื่อพัฒนาการทำสื่อการเรียนรู้ ประเภท เพาเวอร์พอยด์ และสื่อแผ่นซีดี ประกอบการเรียนการสอนทุกวิชา  หน่วยได้จัดทำสื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน  รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก  สถานศึกษาวิชาทหาร และ  นักศึกษาวิชาทหารที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์    ร่วมในการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาเครื่องช่วยฝึก

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓   หน่วยได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศ   โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์   เพื่อใช้ในการสนับสนุนการฝึก และงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่หน่วยเหนือกำหนด       จัดทำเต็นท์ขนาดใหญ่    จำนวน     ๓   หลัง, จัดทำที่รับประทานอาหาร,จัดทำที่แขวนกระเป๋า,จัดสร้างที่จอดรถจักรยานยน, จัดหาถังน้ำดื่มแสตนเลส,จัดหาเครื่องออกกำลังพล  รวมทั้งการจัดทำอาวุธจำลอง  โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   ซึ่งอาวุธจำลองที่หน่วยได้จัดทำขึ้นประกอบด้วย เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ และ ปืนกลเอ็ม  ๖๐

การปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน

เนื่องจากหน่วยไม่มีห้องเรียนที่จะใช้ในการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร  หน่วยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างห้องเรียนมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นต้นมาตามลำดับดังนี้

๖.๑ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของชุดครูฝึกทำเป็นห้องเรียนหมายเลข ๑ โดยได้จัดหาโต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ประจำห้องเรียนเพิ่มเติม

๖.๒ จัดสร้างอาคารปฏิบัติงานชุดครูฝึก    เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของครูฝึก   และเป็นที่ตั้งชองชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

๖.๓ จัดสร้างห้องเรียนหมายเลข ๒ บริเวณด้านทิศเหนือโรงเก็บรถ  เพื่อเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ ขนาดจุคนได้ ๔๐๐ คน   ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการบริจาค

๖.๔  จัดสร้างห้องเรียนหมายเลข ๓ บริเวณด้านหน้า  นฝ.นศท.จทบ.บ.ร. เพื่อเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ ขนาดจุคนได้    ๔๐๐   คน      ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการบริจาค และงบพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกปี ๕๒

๖.๕ ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓     หน่วยได้ปรับปรุงห้องเรียนหมายเลข  ๑  โดยการเปลี่ยนประตูหน้าต่าง   และหน่วยได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดตั้งเป็นศูนย์ไอซีทีชุมชน  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  โดยใช้  ห้องเรียนหมายเลข  ๑   เป็นศูนย์   รวมทั้งได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพัดลมและติดตั้งเครื่องเสียงประจำห้องเรียนหมายเลข ๑ และ ห้องเรียนหมายเลข  ๓   เพื่อให้สามารถใช้ในการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างสมบูรณ์   รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องเรียนและเขตรับผิดชอบของหน่วยให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม  น่าอยู่น่าเรียน

การปรับปรุงและพัฒนาสนามฝึก

หน่วยได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสนามฝึก  ให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย, ความสะอาด  ที่พักผ่อนของนักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งหน่วยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามฝึก   สนามทดสอบกำลังใจซึ่งหน่วยได้ปรับปรุงและดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย รวมทั้งได้ก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีขึ้นภายในบริเวณเดียวกันกับสถานีทดสอบกำลังใจพื้นที่ฝึกภาคสนาม   มีความเหมาะสมทั้งภูมิประเทศ, สนามฝึกแต่ละสถานี  และอยู่ใกล้กับหน่วย เนื่องจากมีพื้นที่ฝึกอยู่บริเวณด้านหลังค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

โฆษณา