ด้านการสนับสนุนโครงการแหล่งข่าวประชาชน


ด้านการสนับสนุนโครงการแหล่งข่าวประชาชน

การฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีความสามารถด้านการข่าว

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยเหนือ   หน่วยได้ดำเนินการตามโครงการแหล่งข่าวนักศึกษาวิชาทหาร  และได้จัดตั้งเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ  เป็นการฝึกอบรมให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักการสังเกตุพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องสงสัย ,ลักษณะที่เด่นชัดของบุคคล เช่น รูปร่าง,ลักษณะใบหน้า,ทรงผม และสีผิว เพื่อให้สามารถระบุพฤติกรรม รูปร่างลักษณะ รวมทั้งวันเวลา สถานที่ ที่มีพฤติกรรม และกำหนดหัวข้อข่าวสาร ซึ่งหน่วยได้จัดตั้งเป็นแหล่งข่าวนักศึกษาวิชาทหาร   เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข่าว และรายงานให้ข่าวสารให้หน่วยทราบ  ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการรายงานข่าวสารตามโครงการดังกล่าวให้หน่วยเหนือทราบซึ่งข่าวสารที่ได้รับรายงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

การสนับสนุนแหล่งข่าวประชาชน

                ได้ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีความต้องการรายงานข่าวสาร เมื่อรับทราบพฤติกรรมของบุคคลในพื้นที่ ที่กระทำการผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อชุมชน ทั้งเพื่อช่วยเหลือสังคม และชุมชนของตน  และมี     นักศึกษาวิชาทหารรายงานข่าวสารให้หน่วยทราบ เฉลี่ยเดือนละ ๑๕  ข่าว มีข่าวที่เป็นประโยชน์ประมาณ  ๑๐  ข่าว

โฆษณา