ด้านการส่งเสริมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน


ด้านการส่งเสริมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน

การส่งเสริมให้สถานศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการ

หน่วยได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาวิชาทหารร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันมาโดยตลอด  ในทุกโอกาสที่มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร  และ ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  และขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้เข้าร่วมโครงการ ฯ  และได้ส่งเสริมและผลักดันให้สถานศึกษาวิชาทหารได้เห็นความสำคัญของโครงการ ซึ่งสถานศึกษาได้เห็นความสำคัญ และเข้าร่วมโครงการทุกสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีการขยายผล ให้สถานศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการ    และเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นในโอกาสต่าง ๆ   เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาอื่น ๆ  ได้นำไปเป็นแบบอย่างต่อไป

การสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินโครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติของสถานศึกษาวิชาทหารในความรับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  หน่วยได้แจกจ่ายเอกสารคู่มือการปฏิบัติให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารกิจการนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้กำหนดกิจกรรมให้กับองค์กรนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละสถานศึกษานำไปปฏิบัติ  และรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วยได้รับทราบ   รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาวิชาทหารของตนเอง  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเยาวชนของชาติต่อไป

หน่วยได้จัดชุดครูฝึก  เพื่อทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  โดยแบ่งมอบความรับผิดชอบให้ครูฝึกแต่ละนายรับผิดชอบสถานศึกษาเป็นพื้นที่   ทำให้หน่วยสามารถตรวจสอบสถานศึกษาวิชาทหารในความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติตามโครงการ ฯ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การบรรลุเป้าหมายของโครงการ

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ พร้อมรับการตรวจ  ๑  สถานศึกษา คือ    โรงเรียนลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ และได้รับการคัดเลือกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ พร้อมรับการตรวจ ๖ สถานศึกษา และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น จำนวน ๓ สถานศึกษา คือ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ, โรงเรียนนางรองพิทยาคม   อำเภอนางรอง และ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  อำเภอคูเมือง

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  พร้อมรับการตรวจ   ๖   สถานศึกษา  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น จำนวน   ๒  สถานศึกษา  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  และ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒   พร้อมรับตรวจ  จำนวน   ๕  สถานศึกษา  และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จำนวน   ๓  สถานศึกษา  คือ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม, โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มีสถานศึกษาวิชาทหารพร้อมรับตรวจ   จำนวน  ๔  สถานศึกษา  คือ  โรงเรียนถนนหักพิทยาคม, โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม, โรงเรียนนางรองพิทยาคม และ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

โฆษณา