ด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย


ด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย

การปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย

ได้อบรมและชี้แจงรวมทั้งรณรงค์ให้นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว  การจัดทำคำขวัญ แผ่นภาพรณรงค์ภายในหน่วยฝึก  การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วย  ให้มีความสะอาดเรียบร้อยแลดูสวยงาม   มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีบรรยากาศที่น่าฝึกอบรม รวมทั้งกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยฝึก ฯ  ทุกนายจะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร   เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

การควบคุมกำกับดูแลระเบียบวินัยนักศึกษาวิชาทหาร

จัดชุดตรวจวินัยทั้งในศูนย์ฝึกในที่ตั้ง และศูนย์นอกที่ตั้ง   ทำหน้าที่ตรวจวินัย หน้าหน่วยฝึก, ภายนอกหน่วย  และหน้าศูนย์ฝึก, ในเวลาเข้ารวมพล และในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาวิชาทหารเสียวินัย    นักศึกษาวิชาทหารนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนส่วนอื่น  จึงถือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย  ทรงผม  โดยหน่วยจัดครูฝึกตรวจการแต่งกาย  ทรงผม ในที่รวมพลเป็นประจำทุกวันก่อนทำการฝึก  รวมทั้งการฝึกทบทวนวินัยในทุกโอกาสที่สามารถปฏิบัติได้   เช่น  การฝึกท่าแสดงการเคารพ  เป็นต้น

โฆษณา