ด้านการเสริมสร้างลักษณะผู้นำ


ด้านการเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

การจัดระบบการปกครอง

จัดระบบการปกครองบังคับบัญชา ให้กับทุกสถานศึกษาวิชาทหาร โดยดำเนินการออกแต่งตั้ง นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา    ตั้งแต่ระดับ   หัวหน้าหมู่, หัวหน้าหมวด ,หัวหน้ากองร้อย,  หัวหน้ากองพัน   รวม ๕ กรมนักศึกษาวิชาทหาร  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มียอดนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา  จำนวน   ๔๙๐   นาย

การให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการฝึกและปกครอง 

เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาวิชาทหารกระทำผิดวินัยทหาร  จึงได้จัดชุดตรวจวินัยขึ้น  โดยทำการตรวจวินัยนักศึกษาวิชาทหารทั้งที่อยู่ในระหว่างการฝึกในศูนย์ฝึก   และนอกพื้นที่ฝึก หากมีการตรวจพบผู้ที่ที่กระทำผิดวินัย  จะบันทึกรายชื่อเพื่อส่งให้กับหน่วยในการตัดคะแนนความประพฤติ และว่ากล่าวตักเตือนให้อยู่ในระเบียบวินัยต่อไป

เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการปกครอง และมีส่วนร่วมในการฝึก   จึงได้จัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง”  ขึ้น  โดยให้ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร   จัดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชายและหญิง เข้าร่วมการฝึกตามความสมัครใจและตามขีดความสามารถของแต่ละคน

การดำเนินกิจกรรมในโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

หน่วยได้เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร  โดยได้ดำเนินการฝึกทบทวนให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาขึ้น  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกไปช่วยเหลือสถานศึกษาของตนในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ  นอกเหนือจากการฝึกตามหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหาร  เช่น   เป็นผู้ช่วยครูฝึกลูกเสือเนตรนารี, เป็นนักเรียนปกครองของสถานศึกษาวิชาทหาร, การเป็นแกนนำของนักเรียนภายในสถานศึกษาเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

โฆษณา