ด้านการให้ความสำคัญในการฝึก


ด้านการให้ความสำคัญในการฝึก

การเพิ่มยอด  นศท.  ชั้นปีที่ ๔ – ๕  ชาย

หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกวิชาทหาร ภายในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันปฐมนิเทศน์ ของสถาบัน เพื่อให้ นักศึกษาวิชาทหารได้เห็นความสำคัญในการฝึกวิชาทหาร รวมทั้งเกียรติ และสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕   ในการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่  ๕  นั้น  หน่วยได้อำนวยความสะดวกให้โดยจัดการฝึกแบบ  ๓  แบ่งการฝึกออกเป็น   ๒  ห้วง   ๆ  ละ  ๕  วัน  โดยเข้ารับการฝึกในวันศุกร์  –  วัน  อังคาร

หน่วยรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ชาย  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน  ๘  นาย  จากยอดเดิม ปีการศึกษา ๒๕๕๒  รับรายงานตัว จำนวน ๓๙  นาย   ยอดปีการศึกษา  ๒๕๕๓   รับรายงานตัว    ๔๗  นาย   โดยมียอดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชาย  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๓๔  ของยอดนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด

การเพิ่มขีดความสามารถในการฝึก

หน่วยได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก  กองร้อยจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และกองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  เนื่องจากกำลังพลของหน่วยมีไม่เพียงพอกับยอดนักศึกษาวิชาทหาร  ประกอบกับหน่วยได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕  (โครงการพี่สอนน้อง)   เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูฝึก และเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการออกคำสั่งจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เพื่อรองรับการปฏิบัติตามโครงการ ดังกล่าว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกของหน่วย และเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔และ๕ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่  กับ รุ่นน้องได้อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อย ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกย่อย  จำนวน   ๖ ศูนย์ฝึก  ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๒๓ อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑    ซึ่งสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์ฝึกแต่ละศูนย์ฝึกนั้น หน่วยได้ทำการตรวจสอบแล้ว มีสถานศึกษาที่มีพื้นที่เหมาะสม มีอาคารสำหรับใช้เป็นห้องเรียน รวมทั้งสนามฝึกกลางแจ้งและสนามที่สามารถใช้ฝึกทางยุทธวิธีได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  สถานศึกษาที่ตั้งเป็นศูนย์ฝึก ได้ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

การจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยโดยหน่วยทหารในพื้นที่

หน่วยไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยโดยหน่วยทหารในพื้นที่ได้  เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบ   มีหน่วยทหารเพียงหน่วยเดียวคือ   กองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    ซึ่งเป็นหน่วยรับการบรรจุ   ได้จัดกำลังออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  และจัดกำลังตามแนวชายแดนกัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร  จังหวัดศรีสะเกษ

การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการฝึก

หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกวิชาทหาร ภายในสถานศึกษาวิชาทหารทั้งในระดับมัธยมศึกษา และในระดับอุดมศึกษา   ให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในสถาบันได้เห็นความสำคัญในการฝึกวิชาทหาร รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการฝึกชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ รวมทั้งได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  ในโอกาสต่าง ๆ   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการฝึก,การจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร    ในการฝึกตามศูนย์ฝึกต่าง ๆ  ได้ให้นักศึกษาวิชาทหารเชิญผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมการฝึก,การจัดกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร  และในวันปิดการฝึกทุกศูนย์ฝึก  ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมาร่วมในพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาวิชาทหาร

ทำการประชาสัมพันธ์ในรายการ “สื่อสัมพันธ์ฉันท์นักศึกษาวิชาทหาร.” ที่หน่วยจัดขึ้นทางสถานีวิทยุ กองทัพภาคที่ ๒  ความถี่ ๑๐๐.๗๕ เม็กกะเฮิร์ต  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗๐๐ – ๑๗๓๐ โดยจัด  นักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณสมบัติ และขีดความสามารถ  ร่วมกับกำลังพลภายในหน่วยหมุนเวียนกันจัดรายการดังกล่าว    และได้เชิญผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ เข้ามาทำข่าวกิจกรรมของหน่วย เพื่อเผยแพร่สู่สธารณชนอยู่เป็นประจำ  หน่วยได้จัดทำทำเว็บไซด์ของหน่วย   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วย  และกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารให้ประชาชนทั่วไป, นักศึกษาวิชาทหาร  ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และให้แนวทางในการปรับปรุงให้กับหน่วยได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล

หน่วยเล็งเห็นถึงสภาพปัญหากำลังพลของกองทัพบกในปัจจุบัน ถึงเรื่องปัญหาหนี้สิน จึงได้พยายามให้ความสำคัญกับครูฝึกในเรื่องดังกล่าว ด้วยการจัดการด้านสวัสดิการกำลังพล ให้เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำงาน เช่น การจัดหาเครื่องแต่งกายทั้งเครื่องแบบปกติ และ เครื่องแบบสนามให้ทุกปีการศึกษา  รวมทั้งการมอบกรรมธรรม์ประกันชีวิตทุนประกัน  ๓๐๐,๐๐๐   บาท   มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลที่มีผลการเรียนดี  และ บิดามารดามีรายได้น้อย  เพื่อกระตุ้นให้บุตรเกิดความภาคภูมิใจในการเรียน รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหารในสังกัด  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่มีฐานะยากจน หรือผู้ที่มีความเดือดร้อน

การให้ความสำคัญกับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยได้ให้ความสำคัญให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งผลักดันให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

จัดตั้งชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยตั้งอยู่ที่ศูนย์เพิ่มทักษะร่วมใจ แบบพึ่งพาตนเอง   เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วย  กับสถานศึกษาวิชาทหาร  เนื่องจากผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการฝึกเป็นอย่างมาก  เนื่องจากจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดเวลาที่ได้จัดตั้งชมรมฯ  ขึ้น  ได้ให้การสนับสนุนหน่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การมอบทุนการศึกษา , มอบสิ่งอุปกรณ์ประจำห้องเรียน, ช่วยเหลือในการจัดหา และจัดทำสื่อการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้ให้การสนับสนุนหน่วยโดยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดให้กับหน่วยในวันที่  ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๓  เพื่อนำเงินไปจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอกับยอดนักศึกษาวิชาทหารเข้าทำการฝึกศูนย์ฝึกจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

                 หน่วยได้ทำการการคัดเลือกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง และทำการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ในวันที่กระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหารประจำปี   ในวันที่   ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และในวันประชุมแถลงแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓

การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติหน่วยได้ดำเนินการให้นักศึกษาวิชาทหารทำกิจกรรมหน้าเสาธง   โดยกำหนดให้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนทั้งก่อนการฝึก,ระหว่างการฝึก   ( ก่อนรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ) และหลังการฝึกประจำวัน     โดยสอดแทรก อุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   รวมทั้งคำขวัญอื่น ๆ     ซึ่งกระทำตลอดห้วงการฝึกทั้งในสถานศึกษาวิชาทหาร  และศูนย์ฝึกย่อย

จัดนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในหน่วยทหาร  เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่  จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหาร  รวมทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  และจัดฉายภาพยนตร์เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ   ในชั่วโมงวิชาอุดมการณ์ความรักชาติ

การสร้างความผูกพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหาร 

จัดตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เพื่อเป็นสื่อกลางการประสานงานระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับหน่วย     โดยได้กำหนดระเบียบ  ข้อบังคับ และคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร   รับสมาชิกจากนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี  สำนักงานตั้งอยู่  ณ  อาคาร ๑๔ ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งชมรมนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหารรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาโดยต่อเนื่อง  เช่น โครงการสานสายใยพี่เพื่อน้อง,  โครงการพี่สอนน้อง  และกิจกรรมอื่น ๆ  เช่นการช่วยเหลือนักศึกษาวิชาทหารหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย เสียชีวิต  การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

การกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม

หน่วยได้จัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเป็นประจำทุกปีการศึกษา   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาได้กระทำพิธี   ณ   สนามกองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒   โดยจัดกำลังสวนสนาม จำนวน  ๒๗  กองร้อย   เป็นกองร้อยเดินสวนสนาม  จำนวน  ๑๖  กองร้อย     กองร้อยวิ่งสวนสนาม  จำนวน   ๑๑  กองร้อย   โดยได้รับเกียรติจากผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ได้ทำการมอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ),ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ซึ่งเข้าร่วมสวนสนามกับนักศึกษาวิชาทหาร   เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และได้มอบทุนการศึกษา “ทุนแสงเทียน” ให้กับ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนในพิธีดังกล่าวด้วย

การจัดการแข่งขันยุทธกีฬารักษาดินแดน

                หน่วยได้จัดให้มีการแข่งขันยุทธกีฬาทหาร ในห้วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ   ณ       ศูนย์ฝึกย่อยต่าง  ๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทีมเข้าแข่งขันหากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการกำหนดให้แข่งขันต่อไป  ทำให้เกิดความสนุกสนาน  อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาทหารอีกทางหนึ่งด้วย

โฆษณา