ด้านประสิทธิภาพงานทะเบียนพล


ด้านประสิทธิภาพงานทะเบียนพล

การจัดเก็บ/รายงานข้อมูลทะเบียนพล

ในการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร  และรับรายงานตัว  หน่วยได้ใช้โปรแกรมที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด    โดยเป็นการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล  การบันทึกข้อมูลได้ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างครบถ้วน  และได้ปรับปรุงข้อมูลที่จัดเก็บให้ทันสมัย พร้อมกับรายงานให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบตามห้วงเวลาที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โฆษณา