ด้านประสิทธิภาพงานรับสมัครและรับรายงานตัว


ด้านประสิทธิภาพงานรับสมัครและรับรายงานตัว

การจัดสรรยอด  นศท.

ลำดับความเร่งด่วนการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่  ๒ – ๕   ในการรับรายงานตัว   หน่วยจะกำหนดความเร่งด่วนให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ – ๕  เป็นลำดับแรก  โดยจะแจ้งให้กับ  นักศึกษาวิชาทหารได้รับทราบห้วงการรับรายงานตัวผ่านผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในวันแถลงแผนการฝึก   เพื่อแจ้งให้นักศึกษาวิชาทหาร   ได้รับทราบในการเตรียมตัว และเอกสารประกอบการรายงานตัวให้ทันตามกำหนดเวลา

หน่วยได้จัดกำลังพลออกรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  เพื่อจัดสรรให้กับสถานศึกษา  สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓  หน่วยได้ควบคุมยอดนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๑  ตามยอดที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดสรรให้โดยเคร่งครัด   ปัจจุบันหน่วยมียอดนักศึกษาวิชาทหาร  ชาย : หญิง   ชั้นปีที่   ๑  ในอัตราส่วน ๗ : ๑

การตรวจหลักฐานรับสมัคร / รายงานตัว

ในการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๒ – ๕  หน่วยกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้นยกเว้นนักศึกษาวิชาทหารบางนายที่ต้องออกฝึกงาน  จะให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้นำหลักฐานการรายงานตัวมาแทนได้  

การตรวจร่างกายผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๑

หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการวัดขนาดร่างกาย, ความสูง  และ น้ำหนักของผู้สมัครทุกคนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด  รวมทั้งการวัดดัชนีมวลกายด้วย

ขอรับการสนับสนุนแพทย์จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มาทำการตรวจร่างกายผู้สมัครในวันดำเนินกรรมวิธีทุกคน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

การทดสอบร่างกายผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๑

เพื่อให้การทดสอบร่างกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หน่วยได้จัดทำบอร์ดแสดงเกณฑ์การทดสอบร่างกาย   รวมทั้งแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องให้ผู้สมัครได้ดู  และ ดำเนินการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างจริงจัง  จัดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชายและหญิง ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ และขอรับการสนับสนุนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชายและหญิง ของสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์การรับสมัครฯ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกรรมวิธีและทดสอบร่างกายด้วย โดยเฉพาะผู้สมัครหญิง จะใช้นักศึกษาวิชาทหารหญิง เป็นผู้ช่วยเหลือ

การอำนวยความสะดวกและให้บริการ

กำหนดศูนย์รับสมัครและรับรายงานตัวครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย  โดยเลือกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในย่านกลางของสถานศึกษาที่อยู่ไกลจากที่ตั้งหน่วย เพื่อความสะดวกในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัคร    จัดระบบการรับสมัครและรับรายงานตัวรวมทั้งการประกาศผลการรับสมัคร,การบันทึกภาพทำบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และการดำเนินการด้านเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ดำเนินการ  การประกาศผลสอบหน่วยได้ประกาศให้แล้วเสร็จในวันทำการรับสมัคร ทั้งตัวจริงที่ประกาศในรอบแรก และตัวสำรองที่จะประกาศในรอบต่อไป  สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ สถานศึกษาที่มีผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารจัดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดูแลการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดทุกสถานศึกษา

โฆษณา