ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคปกติ


ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคปกติ

การประชุมชี้แจงสถานศึกษาวิชาทหาร

                หน่วยได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร เพื่อรับทราบนโยบายการฝึก  ตลอดห้วงการฝึกในแต่ละปีการศึกษา      และการประชุมสรุปผลการฝึกภาคปกติ     เพื่อนำข้อบกพร่องไปพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขในการฝึกครั้งต่อไป

การประชุมแถลงแผนการฝึก ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  ณ  ห้องเรียนหมายเลข ๓ ของหน่วย เพื่อชี้แจงนโยบายการฝึก, แผนการรับสมัคร และแผนการฝึก   ทั้งภาคปกติและการฝึกภาคสนาม  รวมทั้งกิจกรรมต่าง  ๆ

การจัดการฝึก

เนื่องจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นหน่วยส่วนภูมิภาค การที่นักศึกษาวิชาทหารจะเดินทางไปกลับระหว่างศูนย์ฝึก กับสถานศึกษา  มีความลำบาก  หน่วยจึงได้ทำการฝึกโดยใช้การฝึกแบบ  ๒  และ  แบบ  ๔  เป็นหลัก  สรุปหน่วยได้จัดการฝึกประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ดังนี้

๑. ศูนย์ฝึกในที่ตั้ง ทำการฝึกแบบ ๔ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ – ๓ โดยหมุนเวียนวันทำการฝึกในวันราชการ   และทำการฝึกแบบ ๓    ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่  ๕   ห้วงตั้งแต่  กรกฎาคม –  กันยายน  ๒๕๕๓

๒. ศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง จำนวน   ๖  ศูนย์ฝึก   ทำการฝึกแบบ  ๒  และ แบบ ๔   ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๑ – ๓  ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โดยใช้ระเบียบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่  ๑ – ๕  ชาย,หญิง  (หลักสูตรทั่วไป)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙

การทำหน้าที่ของครูฝึก

ดำเนินการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับครูฝึกเกี่ยวกับบทบาท และ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน  รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร โดยการจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และการฝึกทบทวนครูฝึก  เพื่อปรับปรุงบุคลิกลักษณะความเป็นครู รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ให้ครูฝึกและครูผู้สอน  ให้มีการพัฒนาด้านความคิด,ความรู้,เทคนิคการสอน การพูด ,การผลิตสื่อการสอนและการสอดแทรกทักษะชีวิต   ได้จัดทำคู่มือสำหรับครูฝึกเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตลอดห้วงการฝึก

การกระตุ้นให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการเรียน 

หน่วยได้ฝึกทักษะการสอนให้กับครูฝึก โดยเน้นให้ นศท.มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มนำเสนอ โดยหาสรุป หรืออภิปราย,การจัดบอร์ด,การแสวงข้อตกลงใจ หรือกำหนดการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งการซักถาม,การมอบภารกิจนอกตารางการฝึก  ดำเนินการด้านการบูรณาการทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ได้รับการอบรมจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และจากวิทยาการที่มีความรู้ รวมทั้งการจัดทำ คู่มือสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติ เกี่ยวกับการฝึก การบันทึกความดี ตลอดปีการศึกษา  ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น คำปฏิญาณตนอุดมการณ์ นักศึกษาวิชาทหาร,  คำปลุกใจ  สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ อีกด้วย

โฆษณา