ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคสนาม


ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคสนาม

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก

หน่วยได้แจ้งการปฏิบัติให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร  เพื่อแจ้งให้กับนักศึกษาวิชาทหารได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก                  โดยหน่วยได้เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก    คือจัดชุดครูฝึกเข้าตรวจภูมิประเทศ   เพื่อวางแผนการจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้ในการฝึก  ประชุมชุดครูฝึกเพื่อทบทวนการปฏิบัติและเตรียมการในการดูแลนักศึกษาวิชาทหาร  โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบลเบื้องต้นพร้อมทั้งการป้องกันไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙ ดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการฝึก,พื้นที่รวมพลจัดอย่างเหมาะสมมีความปลอดภัยกับผู้เข้ารับการฝึก สำหรับสนามฝึกและสถานีฝึกจัดให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเดินทางเข้าตรวจการฝึกได้สะดวกและครอบคลุมทุกสถานี

จัดระบบสาธารณูปโภค ทั้งเรื่องน้ำดื่ม   ไฟฟ้า   น้ำอาบ   โดยได้ขอรับการสนับสนุนถังน้ำจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  จัดทำเป็นถังน้ำดื่ม ที่ล้างมือ   จัดทำที่อาบน้ำสนาม    และจัดทำส้วมสนาม   ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละผลัด   สำหรับโรงประกอบเลี้ยง  หน่วยจะดำเนินการจัดพื้นที่ภายในหน่วยเป็นสถานที่ประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการที่หน่วยได้คัดเลือกไว้

การจัดการฝึก

การจัดการฝึกตามระเบียบที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด  แบ่งสถานีและหมุนเวียนเข้ารับการฝึกแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติประจำตลอดห้วงการฝึก   และได้แบ่งผลัดการฝึก และกำหนดสถานีทำการฝึกให้มีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารแต่ละผลัดเหมาะสมกับทรัพยากรที่หน่วยมี  รวมทั้งจัดให้มีการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และหน้าที่กำลังพลสำรอง  โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนำปลด   เป็นวิทยากรในการอบรม  ซึ่งได้สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยการฉายภาพยนต์สาระความรู้โดยพระมหาสมปอง  ให้ได้รับชมในทุก ๆ  ผลัด

การดำเนินการฝึก

ในการฝึกภาคสนามนั้น  เป็นการฝึกเพื่อปฏิบัติของหมู่ปืนเล็ก  กรอบหมวดปืนเล็ก  หน่วยได้แบ่งสถานีการฝึกเพื่อหมุนเวียนนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก    โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกแต่ละสถานีโดยมีรูปแบบการฝึกที่เน้นความสมจริงในการปฏิบัติ  รวมทั้งเสริมสร้างลักษณะผู้นำโดยการส่งเสริมการทำงานเป็นชุด  ซึ่งผลการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี  ซึ่งหน่วยได้มีการบันทึกคะแนนการฝึกเป็นรายบุคคล  วันสุดท้ายของแต่ละผลัดจะมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคะแนนสูงสุด  รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหารที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมวดที่มีลักษณะท่าทางทหารดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

การประกอบเลี้ยงนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกภาคสนามทุกคน  จะต้องได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรได้  ในเบื้องต้นที่หน่วยสามารถให้การสนับสนุนได้คือ  การประกอบเลี้ยง  ซึ่งหน่วย และ ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาวิชาทหาร ตามปัจจัยที่หน่วยกำหนดทางด้านราคา,ปริมาณและคุณภาพอาหาร  รวมทั้งคุณภาพการบริการ โดยให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถเสนอเมนูอาหารตามความต้องการได้

การรักษาความปลอดภัยในการฝึก

หน่วยได้ยึดถือหลักที่ว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ  นักศึกษาวิชาทหารมีความปลอดภัยจากการฝึก  จึงได้เน้นย้ำครูฝึกในการปฏิบัติต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ก่อนเข้ารับการฝึกในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  หน่วยจึงได้เพิ่มขั้นตอนการคัดกรองไข้หวัด  ๒๐๐๙  โดยให้ผู้ปกครองทำหนังสือคัดกรองมาตั้งแต่บ้าน เมื่อเข้ามารายงานตัววันแรกจะจัดเจ้าหน้าที่ทำการวัดไข้ และลงบันทึกไว้  รวมทั้งได้มีการวัดไข้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารทุกวันทั้งตอนเช้าและตอนเย็น   และได้จัดที่พยาบาล   ๒  ที่คือ  ที่พยาบาลผู้ป่วยปกติ  และที่พยาบาลสำหรับผู้ที่มีไข้สูงเพื่อรอดูอาการเป็นการป้องกันการระบาดของไข้ไปสู่นักศึกษาวิชาทหารคนอื่นต่อไป

ในการใช้มาตรการป้องกันโรคลมร้อน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  หน่วยได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก   เข้าทำการฝึกอบรมความรู้ให้กับกำลังพลภายในหน่วยให้มีความรู้  สามารถนำไปกำดับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างการฝึกฝึกได้เป็นอย่างดี

มาตรการในการเคลื่อนย้ายนักศึกษาวิชาทหารเข้าทำการฝึกในสถานีที่ต้องเดินทางไกล ๆ  หน่วยจะจัดยานพาหนะให้การสนับสนุนโดยจัดครูฝึกคอยควบคุมกำกับดูแลตลอดเวลา  สำหรับการใช้และเก็บ  สป.๕  ในการฝึกนั้น  หน่วยจะให้ความสำคัญอย่างยิ่ง   โดยจะทำการเบิก  สป.๕  มาทำการฝึกในแต่ละผลัด  สำหรับส่วนที่เหลือจะฝากเก็บไว้ในคลัง  สป. ๕  ของจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

โฆษณา