ด้านผลสำเร็จของหน่วยฝึกวิชาทหาร


ด้านผลสำเร็จของหน่วยฝึกวิชาทหาร

หน่วยได้ให้ความสำคัญกับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  นักศึกษาวิชาทหาร  และสถานศึกษาวิชาทหาร  โดยให้สามารถประเมินหน่วย  พร้อมกับการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ ให้หน่วยนำมาปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน   สำหรับปีการศึกษาที่ผ่านมาต้องการให้หน่วยจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอและแยกชาย – หญิง  ที่ชัดเจน    ซึ่งหน่วยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาของชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โดยได้เงินจำนวน   ๑๕๐,๐๐๐   บาท        ซึ่งหน่วยได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร,  สถานศึกษาวิชาทหาร  และ นักศึกษาวิชาทหาร   ในการดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  สำหรับการดำเนินการตามหัวข้อการตรวจต่าง ๆ ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด  หน่วยได้ปฏิบัติตามในทุกหัวข้อ  ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารที่หน่วยได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว

โฆษณา