หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับ

คณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร

ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

ด้วยความยินดียิ่ง

————–

                หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์   เป็นหน่วยขึ้นตรงของ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์   จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก  (เฉพาะ) ที่  ๑๒๓/๓๓  ลง  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๓๓   มีภารกิจในการอำนวยการประสานงาน  และดำเนินการ ฝึก- ศึกษา  นักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่  ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕  ทั้ง ชาย และ หญิง  ตลอดจนกำกับดูแลให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งดำเนินการ ฝึก- ศึกษา หลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ  ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  มาโดยต่อเนื่อง    โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานหน่วยฝึกวิชาทหารในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

ด้านการพัฒนาทรัพยากรในการฝึก

การฝึกทบทวนครูฝึก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูฝึกที่จะดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๓   หน่วยจึงได้ทำการฝึกทบทวนครูฝึกของหน่วย ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓  โดยจัดกำลังพลภายในหน่วยเข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย

 รูปแบบการฝึก  ทำการฝึกทบทวนท่าเบื้องต้น  บุคคลท่ามือเปล่า  บุคคลท่าอาวุธ  รวมทั้งการฝึกกายบริหาร  การฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครูฝึกสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบได้   เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับครูฝึกเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน  เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร  โดยการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  ซึ่งการฝึกทบทวนครูฝึกนั้น  เพื่อปรับปรุงบุคลิกลักษณะความเป็นครู  เพิ่มพูนความรู้ให้ครูฝึกและครูผู้สอนให้มีการพัฒนาด้านความคิด, ความรู้, เทคนิคการสอนการพูด  การผลิตสื่อการสอนและการสอดแทรกทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

เพื่อทำให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ทางทหาร  และเตรียมความพร้อมให้กับตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในการควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาได้ตามแบบธรรมเนียมทหาร   ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน   หน่วยจึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  ฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารขึ้น    โดยทำการฝึกในระหว่างวันที่   ๑๑ – ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๓        มีสถานศึกษาวิชาทหารส่ง  ครู / อาจารย์  เข้ารับการฝึก   จำนวน    ๒๐     สถานศึกษา

มียอดผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน    ๓๔   คน   ซึ่งหน่วยจึงได้จัดทำคู่มือให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร   โดยได้รวบรวบวิชาการ และ ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหาร   ไว้ในรูปเล่ม     เพื่อให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  สามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมหลังจากได้รับการฝึกจากหน่วยเรียบร้อยแล้ว

การฝึกอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน หน่วยได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตร  นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓   ในห้วงวันที่  ๒๕ – ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๓     หน่วยได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ชาย, หญิง  ตั้งแต่การฝึกภาคสนาม  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา      สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓   มียอดเข้ารับการฝึก  จำนวน    ๑๕๙  นาย    รูปแบบการฝึก    เน้นการฝึกเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่ทำหน้าที่เป็น นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ได้มีความสามารถในการควบคุมกำกับดูแล  การสั่งการ  การรับคำสั่ง   เพื่อให้กลับไปฝึกทบทวนให้กับนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาวิชาทหารของตน     รูปแบบการฝึกทำการฝึกโดยแบ่งออกเป็นกรมนักศึกษาวิชาทหาร

หลังจากฝึกอบรมจบหลักสูตร  หน่วยจะออกคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ผู้บังคับบัญชา  ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม และ นักศึกษาวิชาทหาร  ที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้คัดเลือกและส่งรายชื่อให้กับหน่วย  โดยได้มอบเครื่องหมาย  นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   ให้สถานศึกษาวิชาทหาร นำไปดำเนินกรรมวิธีให้ผู้บริหารสถานศึกษากระทำพิธีประดับเครื่องหมาย     เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละสถานศึกษาต่อไป

การพัฒนาสื่อการการสอน

หน่วยได้จัดการฝึกการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ให้กับชุดครูฝึก เพื่อพัฒนาการทำสื่อการเรียนรู้ ประเภท เพาเวอร์พอยด์ และสื่อแผ่นซีดี ประกอบการเรียนการสอนทุกวิชา  หน่วยได้จัดทำสื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์อย่างครบถ้วน  รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก  สถานศึกษาวิชาทหาร และ  นักศึกษาวิชาทหารที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์    ร่วมในการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาเครื่องช่วยฝึก

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓   หน่วยได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศ   โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์   เพื่อใช้ในการสนับสนุนการฝึก และงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่หน่วยเหนือกำหนด       จัดทำเต็นท์ขนาดใหญ่    จำนวน     ๓   หลัง, จัดทำที่รับประทานอาหาร,จัดทำที่แขวนกระเป๋า,จัดสร้างที่จอดรถจักรยานยน, จัดหาถังน้ำดื่มแสตนเลส,จัดหาเครื่องออกกำลังพล  รวมทั้งการจัดทำอาวุธจำลอง  โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   ซึ่งอาวุธจำลองที่หน่วยได้จัดทำขึ้นประกอบด้วย เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม ๗๙ และ ปืนกลเอ็ม  ๖๐

การปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน

เนื่องจากหน่วยไม่มีห้องเรียนที่จะใช้ในการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร  หน่วยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างห้องเรียนมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  เป็นต้นมาตามลำดับดังนี้

๖.๑ ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของชุดครูฝึกทำเป็นห้องเรียนหมายเลข ๑ โดยได้จัดหาโต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ประจำห้องเรียนเพิ่มเติม

๖.๒ จัดสร้างอาคารปฏิบัติงานชุดครูฝึก    เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของครูฝึก   และเป็นที่ตั้งชองชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

๖.๓ จัดสร้างห้องเรียนหมายเลข ๒ บริเวณด้านทิศเหนือโรงเก็บรถ  เพื่อเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ ขนาดจุคนได้ ๔๐๐ คน   ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการบริจาค

๖.๔  จัดสร้างห้องเรียนหมายเลข ๓ บริเวณด้านหน้า  นฝ.นศท.จทบ.บ.ร. เพื่อเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ ขนาดจุคนได้    ๔๐๐   คน      ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการบริจาค และงบพัฒนาประสิทธิภาพการฝึกปี ๕๒

๖.๕ ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓     หน่วยได้ปรับปรุงห้องเรียนหมายเลข  ๑  โดยการเปลี่ยนประตูหน้าต่าง   และหน่วยได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดตั้งเป็นศูนย์ไอซีทีชุมชน  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  โดยใช้  ห้องเรียนหมายเลข  ๑   เป็นศูนย์   รวมทั้งได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพัดลมและติดตั้งเครื่องเสียงประจำห้องเรียนหมายเลข ๑ และ ห้องเรียนหมายเลข  ๓   เพื่อให้สามารถใช้ในการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างสมบูรณ์   รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องเรียนและเขตรับผิดชอบของหน่วยให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม  น่าอยู่น่าเรียน

การปรับปรุงและพัฒนาสนามฝึก

หน่วยได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสนามฝึก  ให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย, ความสะอาด  ที่พักผ่อนของนักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งหน่วยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามฝึก   สนามทดสอบกำลังใจซึ่งหน่วยได้ปรับปรุงและดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย รวมทั้งได้ก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีขึ้นภายในบริเวณเดียวกันกับสถานีทดสอบกำลังใจพื้นที่ฝึกภาคสนาม   มีความเหมาะสมทั้งภูมิประเทศ, สนามฝึกแต่ละสถานี  และอยู่ใกล้กับหน่วย เนื่องจากมีพื้นที่ฝึกอยู่บริเวณด้านหลังค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

ด้านการให้ความสำคัญในการฝึก

การเพิ่มยอด  นศท.  ชั้นปีที่ ๔ – ๕  ชาย

หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกวิชาทหาร ภายในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันปฐมนิเทศน์ ของสถาบัน เพื่อให้ นักศึกษาวิชาทหารได้เห็นความสำคัญในการฝึกวิชาทหาร รวมทั้งเกียรติ และสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕   ในการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่  ๕  นั้น  หน่วยได้อำนวยความสะดวกให้โดยจัดการฝึกแบบ  ๓  แบ่งการฝึกออกเป็น   ๒  ห้วง   ๆ  ละ  ๕  วัน  โดยเข้ารับการฝึกในวันศุกร์  –  วัน  อังคาร

หน่วยรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ชาย  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน  ๘  นาย  จากยอดเดิม ปีการศึกษา ๒๕๕๒  รับรายงานตัว จำนวน ๓๙  นาย   ยอดปีการศึกษา  ๒๕๕๓   รับรายงานตัว    ๔๗  นาย   โดยมียอดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชาย  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๓๔  ของยอดนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด

การเพิ่มขีดความสามารถในการฝึก

หน่วยได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจาก  กองร้อยจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และกองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  เนื่องจากกำลังพลของหน่วยมีไม่เพียงพอกับยอดนักศึกษาวิชาทหาร  ประกอบกับหน่วยได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕  (โครงการพี่สอนน้อง)   เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูฝึก และเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการออกคำสั่งจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เพื่อรองรับการปฏิบัติตามโครงการ ดังกล่าว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกของหน่วย และเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔และ๕ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่  กับ รุ่นน้องได้อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อย ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกย่อย  จำนวน   ๖ ศูนย์ฝึก  ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๒๓ อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑    ซึ่งสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์ฝึกแต่ละศูนย์ฝึกนั้น หน่วยได้ทำการตรวจสอบแล้ว มีสถานศึกษาที่มีพื้นที่เหมาะสม มีอาคารสำหรับใช้เป็นห้องเรียน รวมทั้งสนามฝึกกลางแจ้งและสนามที่สามารถใช้ฝึกทางยุทธวิธีได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  สถานศึกษาที่ตั้งเป็นศูนย์ฝึก ได้ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

การจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยโดยหน่วยทหารในพื้นที่

หน่วยไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกย่อยโดยหน่วยทหารในพื้นที่ได้  เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบ   มีหน่วยทหารเพียงหน่วยเดียวคือ   กองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    ซึ่งเป็นหน่วยรับการบรรจุ   ได้จัดกำลังออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  และจัดกำลังตามแนวชายแดนกัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร  จังหวัดศรีสะเกษ

การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการฝึก

หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์ด้านการฝึกวิชาทหาร ภายในสถานศึกษาวิชาทหารทั้งในระดับมัธยมศึกษา และในระดับอุดมศึกษา   ให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในสถาบันได้เห็นความสำคัญในการฝึกวิชาทหาร รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการฝึกชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ รวมทั้งได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  ในโอกาสต่าง ๆ   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการฝึก,การจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร    ในการฝึกตามศูนย์ฝึกต่าง ๆ  ได้ให้นักศึกษาวิชาทหารเชิญผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมการฝึก,การจัดกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร  และในวันปิดการฝึกทุกศูนย์ฝึก  ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมาร่วมในพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาวิชาทหาร

ทำการประชาสัมพันธ์ในรายการ “สื่อสัมพันธ์ฉันท์นักศึกษาวิชาทหาร.” ที่หน่วยจัดขึ้นทางสถานีวิทยุ กองทัพภาคที่ ๒  ความถี่ ๑๐๐.๗๕ เม็กกะเฮิร์ต  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗๐๐ – ๑๗๓๐ โดยจัด  นักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณสมบัติ และขีดความสามารถ  ร่วมกับกำลังพลภายในหน่วยหมุนเวียนกันจัดรายการดังกล่าว    และได้เชิญผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ เข้ามาทำข่าวกิจกรรมของหน่วย เพื่อเผยแพร่สู่สธารณชนอยู่เป็นประจำ  หน่วยได้จัดทำทำเว็บไซด์ของหน่วย   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วย  และกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารให้ประชาชนทั่วไป, นักศึกษาวิชาทหาร  ได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และให้แนวทางในการปรับปรุงให้กับหน่วยได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล

หน่วยเล็งเห็นถึงสภาพปัญหากำลังพลของกองทัพบกในปัจจุบัน ถึงเรื่องปัญหาหนี้สิน จึงได้พยายามให้ความสำคัญกับครูฝึกในเรื่องดังกล่าว ด้วยการจัดการด้านสวัสดิการกำลังพล ให้เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำงาน เช่น การจัดหาเครื่องแต่งกายทั้งเครื่องแบบปกติ และ เครื่องแบบสนามให้ทุกปีการศึกษา  รวมทั้งการมอบกรรมธรรม์ประกันชีวิตทุนประกัน  ๓๐๐,๐๐๐   บาท   มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลที่มีผลการเรียนดี  และ บิดามารดามีรายได้น้อย  เพื่อกระตุ้นให้บุตรเกิดความภาคภูมิใจในการเรียน รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหารในสังกัด  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่มีฐานะยากจน หรือผู้ที่มีความเดือดร้อน

การให้ความสำคัญกับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยได้ให้ความสำคัญให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งผลักดันให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

จัดตั้งชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยตั้งอยู่ที่ศูนย์เพิ่มทักษะร่วมใจ แบบพึ่งพาตนเอง   เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วย  กับสถานศึกษาวิชาทหาร  เนื่องจากผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการฝึกเป็นอย่างมาก  เนื่องจากจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดเวลาที่ได้จัดตั้งชมรมฯ  ขึ้น  ได้ให้การสนับสนุนหน่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การมอบทุนการศึกษา , มอบสิ่งอุปกรณ์ประจำห้องเรียน, ช่วยเหลือในการจัดหา และจัดทำสื่อการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้ให้การสนับสนุนหน่วยโดยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษามาทอดให้กับหน่วยในวันที่  ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๓  เพื่อนำเงินไปจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอกับยอดนักศึกษาวิชาทหารเข้าทำการฝึกศูนย์ฝึกจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

                 หน่วยได้ทำการการคัดเลือกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง และทำการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ในวันที่กระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหารประจำปี   ในวันที่   ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และในวันประชุมแถลงแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓

การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติหน่วยได้ดำเนินการให้นักศึกษาวิชาทหารทำกิจกรรมหน้าเสาธง   โดยกำหนดให้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนทั้งก่อนการฝึก,ระหว่างการฝึก   ( ก่อนรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ) และหลังการฝึกประจำวัน     โดยสอดแทรก อุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   รวมทั้งคำขวัญอื่น ๆ     ซึ่งกระทำตลอดห้วงการฝึกทั้งในสถานศึกษาวิชาทหาร  และศูนย์ฝึกย่อย

จัดนักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในหน่วยทหาร  เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่  จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ ๑๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหาร  รวมทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  และจัดฉายภาพยนตร์เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ   ในชั่วโมงวิชาอุดมการณ์ความรักชาติ

การสร้างความผูกพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหาร 

จัดตั้งชมรมนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เพื่อเป็นสื่อกลางการประสานงานระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับหน่วย     โดยได้กำหนดระเบียบ  ข้อบังคับ และคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร   รับสมาชิกจากนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี  สำนักงานตั้งอยู่  ณ  อาคาร ๑๔ ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งชมรมนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหารรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาโดยต่อเนื่อง  เช่น โครงการสานสายใยพี่เพื่อน้อง,  โครงการพี่สอนน้อง  และกิจกรรมอื่น ๆ  เช่นการช่วยเหลือนักศึกษาวิชาทหารหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย เสียชีวิต  การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

การกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม

หน่วยได้จัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเป็นประจำทุกปีการศึกษา   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาได้กระทำพิธี   ณ   สนามกองพันทหารราบที่  ๔  กรมทหารราบที่  ๒๓    เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๒   โดยจัดกำลังสวนสนาม จำนวน  ๒๗  กองร้อย   เป็นกองร้อยเดินสวนสนาม  จำนวน  ๑๖  กองร้อย     กองร้อยวิ่งสวนสนาม  จำนวน   ๑๑  กองร้อย   โดยได้รับเกียรติจากผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ได้ทำการมอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ),ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ซึ่งเข้าร่วมสวนสนามกับนักศึกษาวิชาทหาร   เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และได้มอบทุนการศึกษา “ทุนแสงเทียน” ให้กับ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนในพิธีดังกล่าวด้วย

การจัดการแข่งขันยุทธกีฬารักษาดินแดน

                หน่วยได้จัดให้มีการแข่งขันยุทธกีฬาทหาร ในห้วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ   ณ       ศูนย์ฝึกย่อยต่าง  ๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทีมเข้าแข่งขันหากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการกำหนดให้แข่งขันต่อไป  ทำให้เกิดความสนุกสนาน  อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาทหารอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคปกติ

การประชุมชี้แจงสถานศึกษาวิชาทหาร

                หน่วยได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร เพื่อรับทราบนโยบายการฝึก  ตลอดห้วงการฝึกในแต่ละปีการศึกษา      และการประชุมสรุปผลการฝึกภาคปกติ     เพื่อนำข้อบกพร่องไปพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขในการฝึกครั้งต่อไป

การประชุมแถลงแผนการฝึก ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  ณ  ห้องเรียนหมายเลข ๓ ของหน่วย เพื่อชี้แจงนโยบายการฝึก, แผนการรับสมัคร และแผนการฝึก   ทั้งภาคปกติและการฝึกภาคสนาม  รวมทั้งกิจกรรมต่าง  ๆ

การจัดการฝึก

เนื่องจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นหน่วยส่วนภูมิภาค การที่นักศึกษาวิชาทหารจะเดินทางไปกลับระหว่างศูนย์ฝึก กับสถานศึกษา  มีความลำบาก  หน่วยจึงได้ทำการฝึกโดยใช้การฝึกแบบ  ๒  และ  แบบ  ๔  เป็นหลัก  สรุปหน่วยได้จัดการฝึกประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ดังนี้

๑. ศูนย์ฝึกในที่ตั้ง ทำการฝึกแบบ ๔ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ – ๓ โดยหมุนเวียนวันทำการฝึกในวันราชการ   และทำการฝึกแบบ ๓    ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่  ๕   ห้วงตั้งแต่  กรกฎาคม –  กันยายน  ๒๕๕๓

๒. ศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง จำนวน   ๖  ศูนย์ฝึก   ทำการฝึกแบบ  ๒  และ แบบ ๔   ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๑ – ๓  ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โดยใช้ระเบียบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่  ๑ – ๕  ชาย,หญิง  (หลักสูตรทั่วไป)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙

การทำหน้าที่ของครูฝึก

ดำเนินการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับครูฝึกเกี่ยวกับบทบาท และ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน  รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร โดยการจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และการฝึกทบทวนครูฝึก  เพื่อปรับปรุงบุคลิกลักษณะความเป็นครู รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ให้ครูฝึกและครูผู้สอน  ให้มีการพัฒนาด้านความคิด,ความรู้,เทคนิคการสอน การพูด ,การผลิตสื่อการสอนและการสอดแทรกทักษะชีวิต   ได้จัดทำคู่มือสำหรับครูฝึกเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตลอดห้วงการฝึก

การกระตุ้นให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการเรียน 

หน่วยได้ฝึกทักษะการสอนให้กับครูฝึก โดยเน้นให้ นศท.มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มนำเสนอ โดยหาสรุป หรืออภิปราย,การจัดบอร์ด,การแสวงข้อตกลงใจ หรือกำหนดการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งการซักถาม,การมอบภารกิจนอกตารางการฝึก  ดำเนินการด้านการบูรณาการทักษะและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ได้รับการอบรมจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และจากวิทยาการที่มีความรู้ รวมทั้งการจัดทำ คู่มือสำหรับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติ เกี่ยวกับการฝึก การบันทึกความดี ตลอดปีการศึกษา  ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น คำปฏิญาณตนอุดมการณ์ นักศึกษาวิชาทหาร,  คำปลุกใจ  สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ อีกด้วย

ด้านประสิทธิภาพในการฝึกภาคสนาม

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก

หน่วยได้แจ้งการปฏิบัติให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร  เพื่อแจ้งให้กับนักศึกษาวิชาทหารได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก                  โดยหน่วยได้เตรียมความพร้อมก่อนการฝึก    คือจัดชุดครูฝึกเข้าตรวจภูมิประเทศ   เพื่อวางแผนการจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้ในการฝึก  ประชุมชุดครูฝึกเพื่อทบทวนการปฏิบัติและเตรียมการในการดูแลนักศึกษาวิชาทหาร  โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบลเบื้องต้นพร้อมทั้งการป้องกันไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙ ดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการฝึก,พื้นที่รวมพลจัดอย่างเหมาะสมมีความปลอดภัยกับผู้เข้ารับการฝึก สำหรับสนามฝึกและสถานีฝึกจัดให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเดินทางเข้าตรวจการฝึกได้สะดวกและครอบคลุมทุกสถานี

จัดระบบสาธารณูปโภค ทั้งเรื่องน้ำดื่ม   ไฟฟ้า   น้ำอาบ   โดยได้ขอรับการสนับสนุนถังน้ำจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  จัดทำเป็นถังน้ำดื่ม ที่ล้างมือ   จัดทำที่อาบน้ำสนาม    และจัดทำส้วมสนาม   ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละผลัด   สำหรับโรงประกอบเลี้ยง  หน่วยจะดำเนินการจัดพื้นที่ภายในหน่วยเป็นสถานที่ประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการที่หน่วยได้คัดเลือกไว้

การจัดการฝึก

การจัดการฝึกตามระเบียบที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด  แบ่งสถานีและหมุนเวียนเข้ารับการฝึกแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติประจำตลอดห้วงการฝึก   และได้แบ่งผลัดการฝึก และกำหนดสถานีทำการฝึกให้มีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารแต่ละผลัดเหมาะสมกับทรัพยากรที่หน่วยมี  รวมทั้งจัดให้มีการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และหน้าที่กำลังพลสำรอง  โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนำปลด   เป็นวิทยากรในการอบรม  ซึ่งได้สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยการฉายภาพยนต์สาระความรู้โดยพระมหาสมปอง  ให้ได้รับชมในทุก ๆ  ผลัด

การดำเนินการฝึก

ในการฝึกภาคสนามนั้น  เป็นการฝึกเพื่อปฏิบัติของหมู่ปืนเล็ก  กรอบหมวดปืนเล็ก  หน่วยได้แบ่งสถานีการฝึกเพื่อหมุนเวียนนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก    โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกแต่ละสถานีโดยมีรูปแบบการฝึกที่เน้นความสมจริงในการปฏิบัติ  รวมทั้งเสริมสร้างลักษณะผู้นำโดยการส่งเสริมการทำงานเป็นชุด  ซึ่งผลการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี  ซึ่งหน่วยได้มีการบันทึกคะแนนการฝึกเป็นรายบุคคล  วันสุดท้ายของแต่ละผลัดจะมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคะแนนสูงสุด  รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหารที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมวดที่มีลักษณะท่าทางทหารดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

การประกอบเลี้ยงนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกภาคสนามทุกคน  จะต้องได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรได้  ในเบื้องต้นที่หน่วยสามารถให้การสนับสนุนได้คือ  การประกอบเลี้ยง  ซึ่งหน่วย และ ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาวิชาทหาร ตามปัจจัยที่หน่วยกำหนดทางด้านราคา,ปริมาณและคุณภาพอาหาร  รวมทั้งคุณภาพการบริการ โดยให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถเสนอเมนูอาหารตามความต้องการได้

การรักษาความปลอดภัยในการฝึก

หน่วยได้ยึดถือหลักที่ว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ  นักศึกษาวิชาทหารมีความปลอดภัยจากการฝึก  จึงได้เน้นย้ำครูฝึกในการปฏิบัติต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ก่อนเข้ารับการฝึกในปีการศึกษาที่ผ่านมามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่  ๒๐๐๙  หน่วยจึงได้เพิ่มขั้นตอนการคัดกรองไข้หวัด  ๒๐๐๙  โดยให้ผู้ปกครองทำหนังสือคัดกรองมาตั้งแต่บ้าน เมื่อเข้ามารายงานตัววันแรกจะจัดเจ้าหน้าที่ทำการวัดไข้ และลงบันทึกไว้  รวมทั้งได้มีการวัดไข้ให้กับนักศึกษาวิชาทหารทุกวันทั้งตอนเช้าและตอนเย็น   และได้จัดที่พยาบาล   ๒  ที่คือ  ที่พยาบาลผู้ป่วยปกติ  และที่พยาบาลสำหรับผู้ที่มีไข้สูงเพื่อรอดูอาการเป็นการป้องกันการระบาดของไข้ไปสู่นักศึกษาวิชาทหารคนอื่นต่อไป

ในการใช้มาตรการป้องกันโรคลมร้อน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  หน่วยได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก   เข้าทำการฝึกอบรมความรู้ให้กับกำลังพลภายในหน่วยให้มีความรู้  สามารถนำไปกำดับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างการฝึกฝึกได้เป็นอย่างดี

มาตรการในการเคลื่อนย้ายนักศึกษาวิชาทหารเข้าทำการฝึกในสถานีที่ต้องเดินทางไกล ๆ  หน่วยจะจัดยานพาหนะให้การสนับสนุนโดยจัดครูฝึกคอยควบคุมกำกับดูแลตลอดเวลา  สำหรับการใช้และเก็บ  สป.๕  ในการฝึกนั้น  หน่วยจะให้ความสำคัญอย่างยิ่ง   โดยจะทำการเบิก  สป.๕  มาทำการฝึกในแต่ละผลัด  สำหรับส่วนที่เหลือจะฝากเก็บไว้ในคลัง  สป. ๕  ของจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

ด้านประสิทธิภาพงานรับสมัครและรับรายงานตัว

การจัดสรรยอด  นศท.

ลำดับความเร่งด่วนการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่  ๒ – ๕   ในการรับรายงานตัว   หน่วยจะกำหนดความเร่งด่วนให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ – ๕  เป็นลำดับแรก  โดยจะแจ้งให้กับ  นักศึกษาวิชาทหารได้รับทราบห้วงการรับรายงานตัวผ่านผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในวันแถลงแผนการฝึก   เพื่อแจ้งให้นักศึกษาวิชาทหาร   ได้รับทราบในการเตรียมตัว และเอกสารประกอบการรายงานตัวให้ทันตามกำหนดเวลา

หน่วยได้จัดกำลังพลออกรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  เพื่อจัดสรรให้กับสถานศึกษา  สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓  หน่วยได้ควบคุมยอดนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๑  ตามยอดที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดสรรให้โดยเคร่งครัด   ปัจจุบันหน่วยมียอดนักศึกษาวิชาทหาร  ชาย : หญิง   ชั้นปีที่   ๑  ในอัตราส่วน ๗ : ๑

การตรวจหลักฐานรับสมัคร / รายงานตัว

ในการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๒ – ๕  หน่วยกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้นยกเว้นนักศึกษาวิชาทหารบางนายที่ต้องออกฝึกงาน  จะให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้นำหลักฐานการรายงานตัวมาแทนได้  

การตรวจร่างกายผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๑

หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการวัดขนาดร่างกาย, ความสูง  และ น้ำหนักของผู้สมัครทุกคนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด  รวมทั้งการวัดดัชนีมวลกายด้วย

ขอรับการสนับสนุนแพทย์จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก มาทำการตรวจร่างกายผู้สมัครในวันดำเนินกรรมวิธีทุกคน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

การทดสอบร่างกายผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๑

เพื่อให้การทดสอบร่างกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หน่วยได้จัดทำบอร์ดแสดงเกณฑ์การทดสอบร่างกาย   รวมทั้งแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องให้ผู้สมัครได้ดู  และ ดำเนินการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างจริงจัง  จัดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชายและหญิง ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ และขอรับการสนับสนุนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชายและหญิง ของสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์การรับสมัครฯ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกรรมวิธีและทดสอบร่างกายด้วย โดยเฉพาะผู้สมัครหญิง จะใช้นักศึกษาวิชาทหารหญิง เป็นผู้ช่วยเหลือ

การอำนวยความสะดวกและให้บริการ

กำหนดศูนย์รับสมัครและรับรายงานตัวครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย  โดยเลือกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในย่านกลางของสถานศึกษาที่อยู่ไกลจากที่ตั้งหน่วย เพื่อความสะดวกในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัคร    จัดระบบการรับสมัครและรับรายงานตัวรวมทั้งการประกาศผลการรับสมัคร,การบันทึกภาพทำบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และการดำเนินการด้านเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ดำเนินการ  การประกาศผลสอบหน่วยได้ประกาศให้แล้วเสร็จในวันทำการรับสมัคร ทั้งตัวจริงที่ประกาศในรอบแรก และตัวสำรองที่จะประกาศในรอบต่อไป  สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ สถานศึกษาที่มีผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารจัดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดูแลการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดทุกสถานศึกษา

ด้านประสิทธิภาพงานทะเบียนพล

การจัดเก็บ/รายงานข้อมูลทะเบียนพล

ในการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร  และรับรายงานตัว  หน่วยได้ใช้โปรแกรมที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด    โดยเป็นการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล  การบันทึกข้อมูลได้ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างครบถ้วน  และได้ปรับปรุงข้อมูลที่จัดเก็บให้ทันสมัย พร้อมกับรายงานให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบตามห้วงเวลาที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ด้านการเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

การจัดระบบการปกครอง

จัดระบบการปกครองบังคับบัญชา ให้กับทุกสถานศึกษาวิชาทหาร โดยดำเนินการออกแต่งตั้ง นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา    ตั้งแต่ระดับ   หัวหน้าหมู่, หัวหน้าหมวด ,หัวหน้ากองร้อย,  หัวหน้ากองพัน   รวม ๕ กรมนักศึกษาวิชาทหาร  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มียอดนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา  จำนวน   ๔๙๐   นาย

การให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการฝึกและปกครอง 

เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาวิชาทหารกระทำผิดวินัยทหาร  จึงได้จัดชุดตรวจวินัยขึ้น  โดยทำการตรวจวินัยนักศึกษาวิชาทหารทั้งที่อยู่ในระหว่างการฝึกในศูนย์ฝึก   และนอกพื้นที่ฝึก หากมีการตรวจพบผู้ที่ที่กระทำผิดวินัย  จะบันทึกรายชื่อเพื่อส่งให้กับหน่วยในการตัดคะแนนความประพฤติ และว่ากล่าวตักเตือนให้อยู่ในระเบียบวินัยต่อไป

เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการปกครอง และมีส่วนร่วมในการฝึก   จึงได้จัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง”  ขึ้น  โดยให้ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร   จัดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔,๕ ชายและหญิง เข้าร่วมการฝึกตามความสมัครใจและตามขีดความสามารถของแต่ละคน

การดำเนินกิจกรรมในโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

หน่วยได้เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร  โดยได้ดำเนินการฝึกทบทวนให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  รวมทั้งทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาขึ้น  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกไปช่วยเหลือสถานศึกษาของตนในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ  นอกเหนือจากการฝึกตามหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหาร  เช่น   เป็นผู้ช่วยครูฝึกลูกเสือเนตรนารี, เป็นนักเรียนปกครองของสถานศึกษาวิชาทหาร, การเป็นแกนนำของนักเรียนภายในสถานศึกษาเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย

การปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย

ได้อบรมและชี้แจงรวมทั้งรณรงค์ให้นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว  การจัดทำคำขวัญ แผ่นภาพรณรงค์ภายในหน่วยฝึก  การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วย  ให้มีความสะอาดเรียบร้อยแลดูสวยงาม   มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีบรรยากาศที่น่าฝึกอบรม รวมทั้งกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยฝึก ฯ  ทุกนายจะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร   เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

การควบคุมกำกับดูแลระเบียบวินัยนักศึกษาวิชาทหาร

จัดชุดตรวจวินัยทั้งในศูนย์ฝึกในที่ตั้ง และศูนย์นอกที่ตั้ง   ทำหน้าที่ตรวจวินัย หน้าหน่วยฝึก, ภายนอกหน่วย  และหน้าศูนย์ฝึก, ในเวลาเข้ารวมพล และในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักศึกษาวิชาทหารเสียวินัย    นักศึกษาวิชาทหารนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนส่วนอื่น  จึงถือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย  ทรงผม  โดยหน่วยจัดครูฝึกตรวจการแต่งกาย  ทรงผม ในที่รวมพลเป็นประจำทุกวันก่อนทำการฝึก  รวมทั้งการฝึกทบทวนวินัยในทุกโอกาสที่สามารถปฏิบัติได้   เช่น  การฝึกท่าแสดงการเคารพ  เป็นต้น

ด้านการปลูกจิตสำนึกที่ดี

การทำพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร

จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์   ซึ่งได้รับเกียรติจากบังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี และได้ทำการมอบรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒  จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน   ให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือก  จำนวน   ๓  สถานศึกษา  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร, และ มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่จัดทำพานไหว้ครูได้สวยงามและถูกต้อง  

โครงการนักศึกษาวิชาทหารเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยได้ดำเนินการจัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  รัชกาลปัจจุบัน  ที่ได้ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกร  ทรงเป็นผู้นำในการป้องกันการรุกรานจากอริราชศรัตรูรูปแบบต่าง ๆ  หรือในด้านการพัฒนาประเทศ  ทำให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และส่งผลให้ประเทศไทยดำรงอยู่จนถึงวันนี้นการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว  หน่วยได้ดำเนินการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ  เพื่อจัดแสดงให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และ ประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชม  เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่  นศท.  และประชาชนทั่วไป   โดยเนื้อหาของนิทรรศการประกอบด้วย  การเทิดทูนและจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย,การปลูกจิตสำนึความเป็นชนชาติไทย,การปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ,หน้าที่ของคนไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  จัดแสดงดนตรีโดยหน่วยได้ขอรับการสนับสนุนจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  จังหวัดลพบุรี   มาแสดงดนตรีให้นักศึกษาวิชาทหาร  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไปได้รับชม   เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบัน

 

การป้องกันนักศึกษาวิชาทหารให้ห่างไกลยาเสพติด

      หน่วยได้จัดป้ายประชาสัมพันธ์และจัดกำลังพลทำการรณรงค์ให้นักศึกษาวิชาทหารทราบถึงปัญหา และโทษภัยของยาเสพติด  และได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความรู้ด้านยาเสพติดมาให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาทหารในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ  ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้รออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจของตัวนักศึกษาวิชาทหารเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

การดำเนินการโครงการ นศท. ซาบซึ้งพระคุณ แม่

หน่วยได้จัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารซาบซึ้งพระคุณแม่  โดยได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารนำแม่เข้ามาจัดพิธีตามศูนย์ฝึกต่าง ๆ  ซึ่งหน่วยได้จัดทำทุกศูนย์ฝึก  และได้ให้นักศึกษาวิชาทหารเขียนเรียงความเรื่องพระคุณแม่และได้ดำเนินการคัดเลือกเรียงความเพื่อส่งให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  จำนวน   ๓   ลำดับที่เขียนได้ดี    เพื่อให้การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  หน่วยได้แจกจ่ายสมุดคู่มือประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร  และกำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารบันทึกความดีในการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่ในแต่ละสัปดาห์  ในโอกาสวันสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวา มหาราช รวมทั้งการทำความดีอื่น ๆ ลงในสมุดบันทึกประจำตัวด้วย ดำเนินการอบรมศีลธรรมให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  โดยนิมนต์พระสงฆ์วัดใกล้กับศูนย์ฝึกเป็นวิทยาการอบรม

การส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ได้ฝึกอบรมชี้แจงให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักการเสียสละ และอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม หน่วยจึงได้เปิดอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ขึ้น  โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จัดวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านงานจราจร และกฎจราจรต่าง ๆ  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสถานศึกษาของตนและส่วนรวม

การบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร

โครงการนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจสานสายใยพี่เพื่อน้อง  : เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหาร  มีคุณธรรม  จริยธรรม   เป็นตัวอย่างที่ดีรวมทั้งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ   ให้เป็นคนมีความเมตตาเผื่อแผ่   จึงได้จัดทำโครงการนักศึกษาวิชาทหารสานสายใยพี่เพื่อน้องขึ้น   ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ดำเนินการในห้วงวันที่     ๒๕ – ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒     ณ  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา   ตำบลโคกเหล็ก  อำเภอห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์   สำหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๓   กำหนดจัดทำโครงการสานสายใยพี่เพื่อน้อง  ณ  โรงเรียนบ้านตรุง   ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์   ห้วงการจัดทำโครงการประมาณต้นเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓

จัดนักศึกษาวิชาทหารร่วมปลูกต้นไม้   ร่วมกับจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  ในพื้นที่สวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติ  ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก    จัดนักศึกษาวิชาทหารบริจาคโลหิตเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ  ตามศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง  รวมทั้งตามสถานศึกษาวิชาทหารที่จัดบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยต่อไป

ด้านการส่งเสริมโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน

การส่งเสริมให้สถานศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการ

หน่วยได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาวิชาทหารร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันมาโดยตลอด  ในทุกโอกาสที่มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร  และ ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  และขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้เข้าร่วมโครงการ ฯ  และได้ส่งเสริมและผลักดันให้สถานศึกษาวิชาทหารได้เห็นความสำคัญของโครงการ ซึ่งสถานศึกษาได้เห็นความสำคัญ และเข้าร่วมโครงการทุกสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีการขยายผล ให้สถานศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการ    และเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นในโอกาสต่าง ๆ   เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาอื่น ๆ  ได้นำไปเป็นแบบอย่างต่อไป

การสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินโครงการ

เพื่อให้การปฏิบัติของสถานศึกษาวิชาทหารในความรับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  หน่วยได้แจกจ่ายเอกสารคู่มือการปฏิบัติให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา   เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารกิจการนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้กำหนดกิจกรรมให้กับองค์กรนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละสถานศึกษานำไปปฏิบัติ  และรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วยได้รับทราบ   รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาวิชาทหารของตนเอง  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเยาวชนของชาติต่อไป

หน่วยได้จัดชุดครูฝึก  เพื่อทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทำกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  โดยแบ่งมอบความรับผิดชอบให้ครูฝึกแต่ละนายรับผิดชอบสถานศึกษาเป็นพื้นที่   ทำให้หน่วยสามารถตรวจสอบสถานศึกษาวิชาทหารในความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติตามโครงการ ฯ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การบรรลุเป้าหมายของโครงการ

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ พร้อมรับการตรวจ  ๑  สถานศึกษา คือ    โรงเรียนลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ และได้รับการคัดเลือกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ พร้อมรับการตรวจ ๖ สถานศึกษา และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น จำนวน ๓ สถานศึกษา คือ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ, โรงเรียนนางรองพิทยาคม   อำเภอนางรอง และ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  อำเภอคูเมือง

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  พร้อมรับการตรวจ   ๖   สถานศึกษา  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น จำนวน   ๒  สถานศึกษา  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  และ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒   พร้อมรับตรวจ  จำนวน   ๕  สถานศึกษา  และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น  จำนวน   ๓  สถานศึกษา  คือ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม, โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และ โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มีสถานศึกษาวิชาทหารพร้อมรับตรวจ   จำนวน  ๔  สถานศึกษา  คือ  โรงเรียนถนนหักพิทยาคม, โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม, โรงเรียนนางรองพิทยาคม และ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

ด้านการสนับสนุนโครงการแหล่งข่าวประชาชน

การฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีความสามารถด้านการข่าว

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยเหนือ   หน่วยได้ดำเนินการตามโครงการแหล่งข่าวนักศึกษาวิชาทหาร  และได้จัดตั้งเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ  เป็นการฝึกอบรมให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักการสังเกตุพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องสงสัย ,ลักษณะที่เด่นชัดของบุคคล เช่น รูปร่าง,ลักษณะใบหน้า,ทรงผม และสีผิว เพื่อให้สามารถระบุพฤติกรรม รูปร่างลักษณะ รวมทั้งวันเวลา สถานที่ ที่มีพฤติกรรม และกำหนดหัวข้อข่าวสาร ซึ่งหน่วยได้จัดตั้งเป็นแหล่งข่าวนักศึกษาวิชาทหาร   เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข่าว และรายงานให้ข่าวสารให้หน่วยทราบ  ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการรายงานข่าวสารตามโครงการดังกล่าวให้หน่วยเหนือทราบซึ่งข่าวสารที่ได้รับรายงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

การสนับสนุนแหล่งข่าวประชาชน

                ได้ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีความต้องการรายงานข่าวสาร เมื่อรับทราบพฤติกรรมของบุคคลในพื้นที่ ที่กระทำการผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อชุมชน ทั้งเพื่อช่วยเหลือสังคม และชุมชนของตน  และมี     นักศึกษาวิชาทหารรายงานข่าวสารให้หน่วยทราบ เฉลี่ยเดือนละ ๑๕  ข่าว มีข่าวที่เป็นประโยชน์ประมาณ  ๑๐  ข่าว

ด้านการให้บริการ

การบริการอาหารและน้ำดื่ม

การฝึกศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง เพื่อให้เกิดมาตรฐานการบริการด้านอาหาร  หน่วยได้ประสานสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นศูนย์ฝึก ให้จัดหาผู้ประกอบการโดยชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นผู้คัดเลือก  ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะทำสัญญากับชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อประกอบอาหารเพียงเจ้าเดียวทุกศูนย์ฝึกทั้งการฝึกภาคปกติ และการฝึกภาคสนาม   ทั้งนี้เพื่อให้ได้ราคาที่ไม่แพง, มีคุณภาพทั้งปริมาณ, รสชาด และสะอาดถูกสุขลักษณะ

การบริการทางการแพทย์

หน่วยได้จัดห้องพยาบาล และขอรับการสนับสนุน  นายสิบพยาบาล มาดูแลประจำห้องพยาบาล พร้อมยาเวชภัณฑ์ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลกรณีต้องนำส่งโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่ารักษา ซึ่งดำเนินการทั้งศูนย์ฝึกในที่ตั้ง และศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง

การให้การช่วยเหลือนักศึกษาวิชาทหาร

จัดสวัสดิการช่วยเหลือกรณี นักศึกษาวิชาทหารเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ ๓,๐๐๐ บาท,บิดา/มารดาของ นักศึกษาวิชาทหาร เสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ ๒,๐๐๐ บาท

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หน่วยร่วมกับ ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ส่งข้อมูลมาให้หน่วยดำเนินการคัดเลือก  โดยได้มอบทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่องในพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร   และในปีการศึกษานี้หน่วยได้จัดตั้งกองทุนนักศึกษาวิชาทหารขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับความเดือดร้อนเขียนรายงานขอรับทุนเพื่อพิจารณา และมอบเงินช่วยเหลือตามสมควรในแต่ละกรณี   ซึ่งได้มอบให้ทั้งศูนย์ฝึกในที่ตั้งและศูนย์ฝึกนอกที่ตั้ง   โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร   จำนวน……… ทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…………………………………..บาท

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยได้ดำเนินการปรับปรุง และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม  ให้เพียงพอกับยอดนักศึกษาวิชาทหาร  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร  ซึ่งได้ดำเนินการแยกห้องน้ำชาย – หญิง  แยกเป็นสัดส่วน, จัดสร้างที่พักผ่อนของนักศึกษาวิชาทหาร, จัดสร้างที่จอดยานพาหนะของนักศึกษาวิชาทหาร,จัดห้องพยาบาล, จัดสร้างที่ปัสสาวะ, ที่ล้างมือ   รวมทั้งจัดทำที่แขวนกระเป๋านักศึกษาวิชาทหาร  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึก

ด้านการบริหารงบประมาณ

การใช้เงินรายรับสถานศึกษาพัฒนาการฝึก

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓   หน่วยได้ใช้งบรายรับสถานศึกษาวิชาทหารเพื่อใช้ในการพัฒนาการฝึกในการจัดหาและจัดสร้างเครื่องช่วยฝึก  โดยใช้งบในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการฝึก  (๑๘๖  บาท /  คน  )  มียอดเงินทั้งสิ้น  ๖๕๑,๔๘๐   บาท   ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการบริหารงบประมาณได้ตามห้วงเวลาและมีความเหมาะสม  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

ลำดับ

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการฝึก  นศท.

จำนวนเงิน

ห้วงการปฏิบัติ

๑.

ติดตั้งหน้าต่างและประตูห้องเรียนหมายเลข ๑

๕๕,๐๐๐

ก.ค.๕๓

๒.

จัดหาและปรับปรุงระบบ  IT

๑๕๐,๐๐๐

ก.ค.๕๓

๓.

จัดทำเต็นท์ขนาดใหญ่   ๓  หลัง

๖๕,๔๙๕

ส.ค.๕๓

๔.

จัดทำที่รับประทานอาหาร

๑๘,๐๔๕

ก.ค.๕๓

๕.

จัดจ้างซ่อมเครื่องสนาม

๑๐,๗๖๐

ส.ค.๕๓

๖.

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพัดลม

๔๐,๐๐๐

ก.ค.๕๓

๗.

จัดสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์

๕๒,๙๒๔

ก.ค.๕๓

๘.

ปรับปรุงห้องน้ำ

๓๕,๒๑๕

ก.ค.๕๓

๙.

จัดสร้างอาคารที่พักผ่อน และห้องพยาบาล

๘๑,๔๓๕

ส.ค.๕๓

๑๐.

จัดสร้างที่ปัสสาวะ

๑๘,๔๘๐

ส.ค.๕๓

๑๑.

จัดทำที่แขวนกระเป๋า

๑๘,๐๐๐

ส.ค.๕๓

๑๒.

จัดทำที่ล้างหน้าและปรับปรุงห้องสุขาศูนย์เพิ่มทักษะ ฯ

๖,๒๐๔

ส.ค.๕๓

๑๓.

จัดหาเครื่องออกกำลังกาย

๕๐,๐๐๐

ก.ย.๕๓

๑๔.

จัดหาถังน้ำดื่มสแตนเลส   ๑๐  ใบ

๓๐,๐๐๐

ส.ค.๕๓

๑๕.

จัดหาเครื่องปรับอากาศห้องเตรียมการ ฯ

๒๐,๐๐๐

ส.ค.๕๓

รวมงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

๖๕๑,๕๕๘

การจัดหาและวางแผนการใช้งบประมาณ

หน่วยได้ดำเนินการจัดหางบบริจาคจากเอกชนและส่วนราชการ รวมทั้งกำลังพลของหน่วย ด้วยการนำเสนอและประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ที่จะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึก และการดำเนินกิจกรรม โดยผลที่ได้รับก็จะกลับไปสู่นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นลูกหลาน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนจำนวนมาก เช่น งบปรับปรุงห้องเรียนหมายเลข ๑ , งบก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของชุดครูฝึก , งบการก่อสร้างห้องเรียนหมายเลข ๒ ,งบการก่อสร้างห้องเรียนหมายเลข  ๓ และการจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วม  เป็นต้น

ด้านผลสำเร็จของหน่วยฝึกวิชาทหาร

หน่วยได้ให้ความสำคัญกับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  นักศึกษาวิชาทหาร  และสถานศึกษาวิชาทหาร  โดยให้สามารถประเมินหน่วย  พร้อมกับการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ ให้หน่วยนำมาปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน   สำหรับปีการศึกษาที่ผ่านมาต้องการให้หน่วยจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอและแยกชาย – หญิง  ที่ชัดเจน    ซึ่งหน่วยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาของชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โดยได้เงินจำนวน   ๑๕๐,๐๐๐   บาท        ซึ่งหน่วยได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร,  สถานศึกษาวิชาทหาร  และ นักศึกษาวิชาทหาร   ในการดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  สำหรับการดำเนินการตามหัวข้อการตรวจต่าง ๆ ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด  หน่วยได้ปฏิบัติตามในทุกหัวข้อ  ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารที่หน่วยได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว

*************

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ (นฝ.นศท.จทบ.บ.ร.)

ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

โทร : 0 – 4463 -7308 – 9 ,

http://www.mtu-buriram.com ,

E – mail : info@mtu-buriram.com ,

E – mail : rangsan_29@yahoo.co.th

พ.ท.รังสรรค์   ตันสิทธิแพทย์  ผบ.นฝ.นศท.จทบ.บ.ร.


โฆษณา