หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ … 


พ.ท.รังสรรค์   ตันสิทธิแพทย์
ผบ.นฝ.นศท.จทบ.บ.ร.

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับ

คณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร

ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

ด้วยความยินดียิ่ง

————–

                หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์   เป็นหน่วยขึ้นตรงของ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์   จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก  (เฉพาะ) ที่  ๑๒๓/๓๓  ลง  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๓๓   มีภารกิจในการอำนวยการประสานงาน  และดำเนินการ ฝึก- ศึกษา  นักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่  ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕  ทั้ง ชาย และ หญิง  ตลอดจนกำกับดูแลให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งดำเนินการ ฝึก- ศึกษา หลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ  ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  มาโดยต่อเนื่อง    โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานหน่วยฝึกวิชาทหารในด้านต่าง ๆ  ดังนี้:  ( http://wp.me/P1s4IU-2 )

โฆษณา